5. Dricksvatten, spillvatten, dagvatten – vilket är vilket?

5. Dricksvatten, spillvatten, dagvatten – vilket är vilket?

Dricksvatten

Dricksvattnet leds in i din fastighet via de kommunala ledningarna. En stor del av dricksvattnet inom NSVA kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Resterande kommer från egen produktion där vattnet hämtas från grundvattnet.

Inkoppling av vatten
Inkoppling av dricksvatten får endast göras av NSVA, medan fastighetsägaren själv får koppla in spillvatten och dagvatten.

Omläggning vatten
Vid omläggning vatten rekommenderar NSVA heldagen ledning från förbindelsepunkt till vattenmätaren.

Dimension på ledningar
Det är din entreprenör som hjälper dig med rätt dimension på ledningarna inne på fastigheten.

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som avleds via alla spillvattenledningar inne i huset – diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvatten leds till avloppsreningsverket för rening.

Omläggning
Vid omläggning av spillvatten på fastigheten ska en spolbrunn placeras inne på fastigheten. Dimensionen på spolbrunnen ska vara minst ø160. Placeringen ska vara nära tomtgräns om kommunal spolbrunn saknas vid förbindelsepunkten. I annat fall placeras den i närheten av byggnaden. För enskilda avlopp hänvisas du till miljökontoret i respektive kommun.

Golvbrunnar i garage
I ett vanligt villagarage bör det inte finnas golvbrunn. Vanligtvis godkänner inte NSVA golvbrunnar i villagarage.

Om oljeavskiljare installeras ska fastighetsägaren visa att ett abonnemang för tömning av oljeavskiljaren har startats hos berört avfallsbolag. Läs mer om oljeavskiljare

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten från hustak och gator som inte infiltreras i jorden samt vatten från husgrundsdräneringar. Dagvatten leds i separata dagvattenledningar till sjöar och vattendrag, normalt utan någon rening. I nyare områden finns vanligen dagvattendammar.

Observera att det för vissa verksamhetsfastigheter kan finnas krav om att fördröja dagvatten. Det innebär olika lösningar för att leda om eller uppehålla vattnet för att förhindra översvämning.

För mer information, prata med din handläggare.

Omläggning
Vid omläggning av dagvatten ska en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång (anordning som fångar upp sand, löv och liknande så det inte hamnar i avloppsledningen) placeras inne på fastigheten. Dimensionen på dagvattenbrunnen bör vara mellan ø315 och ø400 med 70 liter sandfång.

Om du har källare
Fastigheter med källare ska pumpa dräneringen till dagvattenbrunnen som sedan leds till dagvattenledningen. Fastigheter som har källarnedfarter med brunn för avvattning ska pumpa vattnet från brunnen i källarnedfarten till en dagvattenbrunn som leds till dagvattenledningen. Samma sak gäller för spygatter (brunn för avledning av dagvatten, oftast utan vattenlås) i källartrappor utan skärmtak och ”klack” (kantsten eller liknande så att inte vatten kan rinna ner i trappan).