Utsläpp av överskottsvatten

Utsläpp av överskottsvatten

Utsläpp av överskottsvatten från till exempel från energibrunnsborrning ska i första hand göras på den egna fastigheten eller annan lämplig markyta för infiltration. Finns inte den möjligheten kan överskottsvattnet ledas till dagvattenledningar. Utsläpp av överskottsvatten till dagvattenledningar kräver godkännande från NSVA. 

Markinfiltration

Om det är möjligt ska överskottsvattnet i första hand tas om hand på den egna fastigheten eller annan lämplig markyta för infiltration där. Tänk på att i vattenskyddsområde får överskottsvatten inte infiltrera mark eller släppas ut till diken eller vattenområde utan tillstånd av tillsynsmyndigheten, det vill säga miljöförvaltningen i respektive kommun. Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för tillstånd att infiltrera överskottsvattnet.

Avledning till kommunala dagvattenledningar

Om du planerar att släppa ut överskottsvattnet till en dagvattenbrunn måste du anmäla det till NSVA.

Vid energibrunnsborrning uppstår ofta stora mängder överskottsvatten som innehåller borrkax. Om det släpps ut i en dagvattenbrunn kan det orsaka skador och stopp i ledningsnätet med risk för översvämning som följd. Därför är det viktigt att överskottsvattnet först passerar någon form av sedimentering. Överskottsvattnet ska vara i stort sett partikelfritt innan det leds till dagvattenbrunn. Om grävarbetet förekommer i förorenade område, kan sedimenteringen också behöva kompletteras med ytterligare av rening.

Lämna in anmälan

Anmälan om att avleda överskottsvatten till dagvattenledningar ska göras senast två veckor före borrning. Efter utförd borrning ska NSVA meddelas, NSVA kontrollerar då ledningssystemet.

NSVAs handläggning och kontrollåtgärder debiteras fastighetsägaren.
Eventuella saneringsåtgärder av ledningsnätet debiteras projektansvarig/ fastighetsägaren.