Utsläpp av överskottsvatten

Utsläpp av överskottsvatten till kommunala dagvattenledningar från till exempel från energibrunnsborrning kräver tillsånd från NSVA.

Det bästa är om överskottsvatten leds till lämplig markyta för infiltration där. Finns det ingen möjlighet till det kan närliggande dagvattenledningar vara ett alternativ. NSVA kan efter förfrågan ge tillstånd att avleda överskottsvatten till anvisad dagvattenbrunn. Borrvattnet ska då först passera någon form av sedimentering.

Förfrågan skickas in senast två veckor innan borrning

Förfrågan om avledning av överskottsvatten ska göras till NSVA senast två veckor före borrning. Efter kontroll och eventuell renspolning av ledningssystem lämnar NSVA svar till projektansvarig/fastighetsägaren.

Efter utförd borrning ska NSVA meddelas. NSVA kontrollerar då ledningssystemet.

NSVA:s handläggning och kontrollåtgärder debiteras fastighetsägaren. Eventuella saneringsåtgärder av ledningsnätet debiteras projektansvarig/ fastighetsägaren.

Ansökningsformulär

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window