Riktlinjer för skydd mot återströmning

Riktlinjer för skydd mot återströmning

NSVA distribuerar dricksvatten i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2022:12. Dricksvatten är ett livsmedel med höga krav på vattnets kvalitet och ska skyddas mot återströmning i enlighet med SS-EN 1717.

Återströmning av förorenat vatten eller annan främmande vätska kan ske av olika skäl:

  • Den främmande vätskan har ett högre tryck än vattentrycket i dricksvattenledningsnät
  • Vid uppkomst av låga tryck eller undertryck i dricksvattenledningsnät kan återströmning även ske genom hävert. Sådana situationer kan uppkomma vid exempelvis planerade eller oplanerade driftavbrott.

För mer ingående läsning hänvisas till Svenskt Vattens publikation P88 Vägledning vid tillämning av SS-EN 1717. Se även Boverkets byggregler gällande föreskrifter och allmänna råd avseende skydd mot återströmning.

Fastighetsägarens ansvar

Samtliga kunder som är ansluta till dricksvattenledningsnätet ska ha återströmningsskydd i enlighet med dessa riktlinjer. Detta gäller både befintliga VA-installationer och vid nyinstallation. Om så inte sker har VA-installationen en allvarlig brist vilket bland annat kan medföra att NSVA i enlighet med ABVA inte är skyldig att låta fastigheten vara kopplad till den allmänna anläggningen.

Val av vätskekategori

Valet av vätskekategori görs från fall till fall i enlighet med SS-EN 1717. För vanligt förekommande vattenanvändningar syns valet av vätskekategori i Tabellen nedan.

VätskekategoriVätskaExempel vattenanvändning
1Vatten avsett för konsumtion och som kommer direkt från ett ledningssystem för dricksvatten.Hushåll (högre vätskekategori kan förekomma).
2Vätska som inte medför hälsorisk. Vätskan kännetecknas av att vara lämpad för konsumtion, men kan ha undergått förändring i smak, färg, lukt eller temperatur (kyld eller värmd).Vatten i dryckesautomat.
3Vätska som medför viss hälsorisk genom närvaro av ett eller flera skadliga ämnen.Direktansluten sprinkler utan inblandning av kemikalier. Interna brandposter och stigarledningar..
4Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnenBiltvätt. Diskmaskin storkök.
5Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer eller virusAvloppsanläggningar. Dricksvatten till djur. Egen vattenproduktion. Sprinkler med tank. Badhus.

I samband med nyanslutning ska NSVA alltid godkänna valet av skyddsmodul.

För fastigheter där olika verksamheter bedrivs är det alltid den vattenanvändningen som medför högre vätskekategori som ska ligga till grund för valet av återströmningsskydd.

Val av skyddsmodul

Valet av skyddsmodul styrs av vilken vätskekategori som vattenanvändningen på fastigheten faller inom. NSVA utgår från Tabellen nedan för val av erforderlig skyddsmodul för en given vätskekategori.

SkyddsmodulBeskrivningOK för vätskekategori
EAKontrollerbar backventil1, 2
BATvå backventiler och en mellanliggande kammare med hydrauliskt styrd dränering. Kontrollerbara tryckzoner.1, 2, 3, 4
AAFritt luftgap1, 2, 3, 4 ,5

Tillsyn och underhåll av återströmningsskydd

Återströmningsskydd innehåller i regel rörliga delar som kräver tillsyn i enlighet med tillverkarens instruktioner. Erforderlig tillsyn och underhåll åligger fastighetsägaren.