Vatten och avlopp på landsbygden

Många av utbyggnadsplanerna är i dagsläget pausade (se lista till höger). Under 2023 kommer NSVA att arbeta med vattentjänstplaner, det vill säga långsiktig planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, i sina åtta ägarkommuner. Därefter kommer nya behovsbedömningar genomföras och undersöka tekniska, miljömässiga och samhällsekonomiska aspekter kring VA-lösningar för de områden som tidigare pekades ut för utbyggnad i våra landsbygdsstrategier. Idag finns ingen tidplan för när behovsbedömningarna kommer att genomföras i din kommun eller ditt område.

Vatten och avlopp på landsbygden

Varje kommun beslutar om utbyggnad av det kommunala vatten och avloppsnätet tillsammans med länsstyrelsen. NSVA och dess medlemskommuner har tagit fram strategier för kommunalt vatten och avlopp. Länsstyrelsen har sett över dessa strategier och beslutat om tid- och handlingsplan för respektive kommun. Dessa planer ligger till grund för den utbyggnad som sker idag.

Allt grundar sig i vattendirektivet som antogs av EU år 2000 i syfte att skydda och förbättra alla EU:s vatten. Miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster är de lagar som i huvudsak styr kommunens skyldighet att lösa vatten- och avloppsfrågor i större sammanhang och då behov finns av miljö- eller hälsoskäl. Länsstyrelsen ansvarar för att vattendirektivet följs i Sverige, med stöd av Havs- och vattenmyndigheten.

Anslutning till det kommunala vatten- och avloppssystemet för fastigheter på landsbygden väcker ofta frågor. Fastighetsägare kan bli tvungna att ansluta sin fastighet till det kommunala VA-systemet, vilket innebär kostnader som ibland uppfattas som orättvisa.

Ersättning

Har man en godkänd enskild avloppsanläggning, byggd de senaste tio åren, kan man få viss ersättning om man kan styrka ålder på anläggningen och kostnaden för densamma. Kommunen och NSVA försöker undvika att fastighetsägare ska investera i en enskild anläggning för att sedan drabbas av merkostnader i samband med en kommunal anslutning. Därför förs en dialog med miljöförvaltningen och i våra strategidokument anges hur planerna för utbyggnaderna ser ut.

Kostnad för anslutning

NSVA:s verksamhet bekostas av VA-taxan och är inte skattefinansierad. Vi måste ha kostnadstäckning för de ledningsdragningar vi gör och ibland behövs det därför särtaxa. Brukningsavgiften beräknas enligt din kommuns VA-taxa. Mängden spillvatten fastställs genom mätning av dricksvattenmängden. Om mätning inte är möjlig debiteras för avlopp utan mätning enligt kommunens gällande VA-taxa.

Länk VA-taxa

Ansök om kommunalt vatten och avlopp

Har du fått din anläggning utdömd av miljöförvaltningen och vill undersöka om det är möjligt att ansluta till det kommunala VA-nätet så kan du skicka in en ansökan till NSVA.

Efter att vi fått in en skriftlig ansökan med bifogad karta gör vi en kostnadsfri utredning. Det innebär helt enkelt att vi undersöker om det är tekniskt möjligt att ansluta din fastighet till det kommunala dricksvattnet och spillvattennätet. Därefter startar en process där vi räknar på anläggningsavgiften, var förbindelsepunkten ska vara, hur ledningarna ska anläggas och så vidare. Processen kan kräva olika tillstånd.

Länk VA-anmälan