VA-taxa

VA-taxa

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa som gäller i den egna kommunen. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun och är en avvägning mellan behovet av investeringar och rimlig kostnad för kunden.

Hur beslutas VA-taxorna?

NSVAs roll i beslutsprocessen är att, baserat på vår expertis inom VA, ta fram underlag och förslag på kostnader, investeringar och taxa i respektive ägarkommun. Det är politikerna i respektive ägarkommun som sedan tar beslut om förslagen som NSVA tagit fram. Se hur beslutsprocessen under året går till i bilden nedan.

Beslutsprocessen för VA-taxa.

Hur fungerar VA-kollektivet?

Enligt svensk lag bildar varje kommun ett VA-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Kostnaden ska finansieras via avgifter (VA-taxan) och inte genom kommunalskatt. Verksamheten får inte vara vinstdrivande och pengar får inte föras över mellan kommuner. Se mer om VA-kollektivet i filmen till höger.

Varför är det olika taxa i kommunerna?

Förutsättningarna i respektive kommun styr nivån på avgifterna. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Vanligen är avgifterna lägre i en tätbebyggd kommun eftersom kostnaderna fördelas på fler kunder.