VA-taxa

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan, inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i din kommun.

Respektive kommun inom NSVA står för sina egna vatten- och avloppskostnader. Eftersom varje kommun har olika förutsättningar är VA-avgifterna också olika i kommunerna. Vanligen är avgifterna lägre i en tätbebyggd kommun. Det beror på att kostnaderna för VA-verksamheten fördelas på fler kunder.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används bland annat till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från gator och fastigheter via till exempel dagvattendammar.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift du som fastighetsägaren betalar när du ska koppla in din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften är olika stor beroende på tomtyta, vilken typ av anslutningar som ska göras samt vilken kommun fastigheten finns i.

Nedan hittar du ett exempel på hur stor anläggningsavgiften blir för ett typhus A (villa) och ett typhus B (flerfamiljshus) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten.

Prisexempel anläggningsavgift

Brukningsavgift

Brukningsavgifterna faktureras löpande och är vanligtvis uppdelade i en fast del och en rörlig del baserad på vattenförbrukningen. Dagvattenavgift fastighet betalas där dagvatten tas omhand från fastigheten. Dagvattenavgift gata betalas av alla fastigheter i områden med dagvattenhantering. Tillsammans står brukningsavgifterna för din del av VA-verksamheten. Brukningsavgifterna faktureras av NSVA, på uppdrag av respektive kommun. I Åstorp är det kommunen själva som fakturerar.

Nedan hittar du ett exempel på hur stor brukningsavgiften blir för ett typhus A (villa) och ett typhus B (flerfamiljshus).

Prisexempel brukningsavgift

Överhaltsavgift

I VA-taxebilagan finns avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten, avgifterna kallas för överhaltsavgifter. Överhaltsavgifter ska betalas av de verksamheter som belastar reningsverken mer än ett normalhushåll och ska täcka kostnaderna för den ökade belastningen. I VA-taxebilagan för aktuell kommun anges avgifterna för särskilt förorenat industriavloppsvatten, avgifterna kallas för överhaltsavgifter.

Eftersom avgiften ska spegla den faktiska kostnaden kan storleken på överhaltsavgiften variera mellan olika kommuner och anläggningar.

Normalhalter i ett sanitärt spillvatten
Nedan anges normalvärden för ett hushållsspillvatten. Verksamheter som har högre halter ska betala för den överskridande halten.

  • Biologisk syreförbrukning, BOD7 : 260 g/m3=mg/l
  • Totalfosfor: 10,5 g/m3=mg/l
  • Totalkväve: 52 g/m3=mg/l
  • Suspenderade ämnen, SS: 260 g/m3=mg/l

Provtagning och rapportering av överhaltsavgifter
För att överhaltsavgiften ska bli korrekt krävs det att verksamheterna har en provtagning som är representativ. Vid en jämn drift kan det vara lämpligt att ta prov en gång i månaden. Vid ojämn belastning, med variationer i flöde och utsläppsmängder, kan prov behöva tas oftare. NSVA hjälper gärna till att ta fram en rimlig kontrollplan.

Parametrar som ska redovisas är:

  • Flöde
  • BOD7
  • Tot-P
  • Tot-N
  • Suspenderade ämnen

Flöden, halter och mängder ska redovisas till NSVA kvartalsvis senast den 10:e i månaderna april, juli, oktober och januari påföljande år.

Läs mer om industrispillvatten

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window