VA-taxa

VA-taxa

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa som gäller i den egna kommunen. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun och är en avvägning mellan behovet av investeringar och rimlig kostnad för kunden.

Lagstadgad finansieringsmodell

Enligt svensk lag bildar varje kommun ett VA-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Kostnaden ska finansieras via avgifter (VA-taxan) och inte genom kommunalskatt. Verksamheten får inte vara vinstdrivande och pengar får inte föras över mellan kommuner.

Detta betalar du för

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används bland annat till att producera dricksvatten, rena spillvatten, ta hand om dagvatten från gator och fastigheter samt att underhålla och förnya ledningsnäten.

Avgifterna skiljer sig åt mellan kommuner

Förutsättningarna i respektive kommun styr nivån på avgifterna. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Vanligen är avgifterna lägre i en tätbebyggd kommun eftersom kostnaderna fördelas på fler kunder.