VA-taxa

VA-taxa

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa som gäller i den egna kommunen. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun och är en avvägning mellan behovet av investeringar och rimlig kostnad för kunden.

Vi behöver investera i vatten och avlopp för framtiden

Avgifterna behöver höjas för att kunna investera i vatten och avlopp som håller för framtiden. Det är inte bara nordvästra Skåne som behöver investera i VA – hela VA-branschen står inför ett stort investeringsbehov vilket gör att taxorna kommer behöva höjas i hela Sverige under ett antal år framöver. De främsta anledningarna är:

  • Ett stort investeringsbehov – hela VA-branschen står inför ett stort investeringsbehov vilket gör att taxorna kommer behöva höjas i hela Sverige under ett antal år framöver.
  • Ökade driftkostnader – stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror.
  • Klimatanpassning och miljökrav – vi behöver anpassa oss för att kunna möta nya tuffare miljökrav och klimatförändringar, som längre torka och häftigare skyfall.

Hur beslutas VA-taxorna?

NSVAs roll i beslutsprocessen är att, baserat på vår expertis inom VA, ta fram underlag och förslag på kostnader, investeringar och taxa i respektive ägarkommun. Det är politikerna i respektive ägarkommun som sedan tar beslut om förslagen som NSVA tagit fram. Se hur beslutsprocessen under året går till i bilden nedan.

Beslutsprocessen för VA-taxa.

Hur fungerar VA-kollektivet?

Enligt svensk lag bildar varje kommun ett VA-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Kostnaden ska finansieras via avgifter (VA-taxan) och inte genom kommunalskatt. Verksamheten får inte vara vinstdrivande och pengar får inte föras över mellan kommuner. Se mer om VA-kollektivet i filmen till höger.