Bjuv

VA-taxan består fyra delar; brukningsavgift, anläggningsavgift, överhaltsavgift samt övriga avgifter.

Brukningsavgift

Löpande kostnad för dig som befintlig kund. Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning av spillvatten och dagvatten, vattenrening vid reningsverk samt underhållning och förnyelse av ledningsnät. Avgiften består av fasta avgifter och en rörlig del beroende på vattenförbrukningen.

Fast avgift som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget. Till exempel administration, fakturering och information. För företag baseras grundavgiften på vattenmätarens storlek.

Fast avgift som täcker kostnaderna för bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Enfamiljsfastighet
Enfamiljsfastigheter betalar en lägenhetsavgift. Består enfamiljsfastigheten av flera boenden ska avgift betalas för varje boendeenhet. Har du ett gästhus/Attefallshus tillkommer alltså en andra lägenhetsavgift.

Flerfamiljsfastighet
Flerfamiljsfastigheter betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och även en lägenhetsavgift per 150 kvadratmeter lokalyta.

Obebyggda tomter
Även obebyggda tomter betalar lägenhetsavgift.

Dagvattenavgiften täcker kostnaderna för att ta hand om och rena dagvatten både från fastigheter och gator.

Dagvattenavgift gata
Dagvatten gata är en fast avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering. Avgiften täcker kostnaderna för att ta hand regn- och smältvatten samt dräneringsvatten från gator i ditt område, så att din tomt eller fastighet inte översvämmas.

Dagvattenavgift för större vägar betalar kommunen respektive Trafikverket för.

Dagvattenavgift fastighet
Avgift som betalas av fastigheter som har anslutit stuprörs- och eller dräneringsbrunnar till NSVAs ledningsnät. Ibland kan även fastighetens dagvatten ledas till anordnade diken.

Fastigheter som hanterar dagvatten inom den egen fastigheten (till exempel genom stenkista), betalar inte denna avgift.

Rörlig avgift baserad på dricksvattenförbrukningen. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm). Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som dricksvattenmängden.

Anläggningsavgift

Engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaden för att ansluta nya kunder.

Överhaltsavgift

Överhaltsavgifter betalas av verksamheter med särskilt förorenat industriavloppsvatten som belastar reningsverken mer än ett normalhushåll. Avgiften ska täcka kostnaderna för den ökade belastningen.

Övriga avgifter

Övriga avgifter omfattar bland annat vattentankstationer, byggvatten och särskilda serviceåtaganden.