Industrispillvatten

Industrispillvatten

Kommunala reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Om en verksamhet släpper ut vatten med ämnen som inte reningsverket kan behandla kan det påverka reningsprocessen.

I allvarliga fall kan det leda till att stora mängder spillvatten måste släppas ut orenat. I mindre allvarliga fall skadas inte reningsprocessen, men ämnena renas inte bort. Istället följer de med det renade vattnet direkt ut i havet, sjön eller vattendraget där vattnet släpps ut. Det kan också fastna i slammet som ofta återanvänds som växtnäring. Om slammet innehåller för höga halter av otillåtna ämnen får det inte användas som växtnäring utan måste omhändertas på annat sätt.

Avledning till dagvatten eller närliggande vattendrag

Ett rent processvatten ska avledas till dagvatten eller närliggande vattendrag. Att leda ett rent vatten till reningsverket fyller ingen funktion och är inte försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv.  För att klara reningsvillkor, samhällsutbyggnad och minimera utbyggnadsbehov på reningsverken arbetas det kontinuerligt med att minimera mängden tillskottsvatten som belastar reningsverken i onödan.

Avledning av ett processvatten till dagvattnet eller närliggande vattendrag måste godkännas av miljökontoret i din kommun.

Avledning till det kommunala avloppsvattennätet

Det finns två förutsättningar för att avledning av spillvatten från en verksamhet till det kommunala spillvattennätet ska godkännas:

1. Vattnet ska vara behandlingsbart (= innehålla tillräckligt mycket organiskt material, fosfor eller kväve)
Ett avloppsvatten anses vara behandlingsbart om en eller flera av följande parametrar överstiger nedan angivna nivåer.

  • BOD7 > 10 mg/l
  • N-tot > 10 mg/l
  • P-tot > 0,3 mg/l

Även om vatten från en verksamhet är behandlingsbart är det inte självklart att avledning till kommunalt spillvattennät kan ske. Reningsverken har inte obegränsad kapacitet att rena organiskt material, kväve och fosfor. Därför behöver det ibland sättas begränsningar för belastningen av organiskt material, kväve och fosfor från verksamheter.

2. Vattnet får inte innehålla något som kan ge negativ effekt på reningsverkets process, slam, recipient (vattendrag där det renade vattnet släpps ut), ledningsnät eller personalens hälsa.
I ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Familjen Helsingborgs allmänna vatten- och avloppsanläggningar) finns tillåten koncentration av föroreningar i processavloppsvatten som avleds till kommunens reningsverk. Att en parameter inte begränsas i ABVA innebär inte att det fritt får släppas till spillvattennätet.

Ett förorenat vatten som inte kan behandlas i det kommunala avloppsreningsverket måste hanteras av verksamhetsutövaren på annat sätt.

Överhaltsavgifter

För verksamheter med spillvatten som överskrider tillåtna värden kan det vara aktuellt med överhaltsavgifter.

I VA-taxebilagan finns avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten, avgifterna kallas för överhaltsavgifter. Överhaltsavgifter ska betalas av de verksamheter som belastar reningsverken mer än ett normalhushåll och ska täcka kostnaderna för den ökade belastningen. Brukningsavgift för överhalter tas ut enligt gällande VA-taxa.

Länk VA-taxa