Slam och oljeavskiljare

Slam och oljeavskiljare

För att minska utsläppen av olja till avloppsnätet och efterföljande recipienter har NSVA i samråd med miljöförvaltningarna inom vårt verksamhetsområde, tagit fram riktlinjer för slam- och oljeavskiljare. Målet med riktlinjerna är att få en enhetlig bedömning av vilka verksamheter som bör ha oljeavskiljare och hur driften av avskiljarna bör se ut.

Huvudmannen för avloppsreningsverket är inte skyldig att ta emot spillvatten som avviker från hushållens spillvatten. Målet med dessa riktlinjer är dels att kunna sluta kretsloppet genom att återanvända slammet från reningsverket på åkrarna och dels att bidra till målen om en giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag samt att grundvatten av god kvalitet kan uppnås.

Riktlinjerna vänder sig till verksamhetsutövare, projektörer, konsulter och fastighetsägare och gäller för alla verksamheter som verkar inom det område som NSVA ansvarar för.

Riktlinjerna vänder sig i huvudsak till de verksamheter där avloppsvattnet uppkommer under tak, till exempel verkstäder och garage. I väntan på att alla kommuner inom NSVA ska få utförliga dagvattenplaner har även avloppsvatten som uppkommer utomhus på parkeringsplatser och liknande tagits med. Riktlinjerna är inte fullständiga för att klargöra hur dagvattnet ska omhändertas men de ger förslag på vilken typ av verksamhet som kan ha oljehaltigt dagvatten som bör genomgå rening innan det når recipienten.