Sprinkler

Sprinkler

Sprinkler är en anläggning som är till för att släcka en brand i en byggnad. Anläggningen består av rör som leder ut vatten till ett antal sprinklermunstycken som sitter i innertaket. I dessa sprinklermunstycken finns det en ventil som öppnas av anordning som reagerar på värme.

Det finns olika typer av släcksystem så som sprinkler, brandposter och interna stigarledningar.

Regler för sprinklerinstallation inom NSVA

NSVA har ingen skyldighet att tillhandahålla vatten för släckvattenförsörjning. NSVA rekommenderar alltid att tank installeras vid sprinklerinstallation. Detta beror bland annat på att:

 • NSVA aldrig kan garantera ett visst tryck och flöde i vattenledningarna på grund av till exempel vattenläckor, ledningsarbete och händelser i omgivningen.
 • Vid framtida ombyggnad kan tryck och flöde i ledningar komma att ändras och då kan angivet värde minska.

Följande gäller för sprinklerinstallationer inom NSVA:

 • För att undvika stillastående vatten i vattenservisen ska förbrukningsvatten och sprinkler alltid vara samma servis (som skyddas med återströmningsskydd, minst vätskekategori 4 enligt SS-EN 1717).
 • Återströmningsskydd för sprinklerinstallation med tank  ska alltid vara för vätskegategori 5 enligt SS-EN 1717.
 • Inga sprinklerserviser godkänns på vattenledning som har dimension 250/PE280 och över.
 • Sprinklerinstallationer med tank ska förses med vattenmätare.

I tabellen nedan anges flöden som normalt kan godkännas av NSVA:

Flöde, riktvärdeLedningsdimension i gataKommentar
0 l/s< 100 / PE110Utreds utifrån förutsättningar
10 l/s≥100 / PE110, ≤ 150 / PE160
15 l/s>150 / PE160, <250 / PE280
0 l/s≥ 250 / PE280Sprinklerservis godkänns inte

Medhjälp vid kapacitetstest inför nyanläggningar

Inför anläggande av sprinkler kan du ansöka om medhjälp vid kapacitetstest. Notera att det är du som sökande som ska ange mängd vatten.

Viktig information

 • En kostnad för kapacitetsprov debiteras fastighetsägarna enligt gällande taxa.
 • Kapacitetstest får bara göras till överenskomna flöden och där sådana saknas max 10 liter/sekund. Testerna ska ske i samråd med NSVA.
 • Protokoll från utförda kapacitetstester inför eventuell ny sprinkleranslutning, ska skickas in till NSVA.
 • NSVA har rätt att neka kapacitetstest som kan orsaka problem i ledningsnätet.
 • Flödesförändring i samband med kapacitetsprov ska ske långsamt då risk för tryckslag föreligger.

Ansökan av om medhjälp vid kapacitetstest inför anläggande av sprinkler

Sprinklertest på befintliga anläggningar

NSVA är behjälpliga vid sprinklertest på befintliga anläggningar. Utrustning, analysverktyg och liknande står du som ansökare själv för.

Viktig information

 • Sprinklertest får bara göras till överenskomna flöden och där sådana saknas max 10 liter/sekund.
 • Flödesförändring i samband med kapacitetsprov ska ske långsamt då risk för tryckslag föreligger.
 • Flöde ska regleras efter både recipienten och ledningsnätets kapacitet.
 • Vid tömning och test av sprinkler ska detta vatten släppas till dagvattnet.
 • Vatten från sprinklertank ska luftas innan vattnet lämnar fastigheten. Vattnet måste syresättas så att inte syrebrist i recipient uppstår.
 • Protokoll från sprinklertest ska efter utförd test skickas in till NSVA för diarieföring.
 • NSVA har rätt att neka kapacitetstest som kan orsaka problem i ledningsnätet.

Då NSVA behöver utreda möjligheterna för testen är det inte möjligt att välja datum tidigare än 30 dagar från dagens datum. Datumet är en önskan och vi kan inte garantera att testen utförs på önskad dag innan vi kontrollerat förutsättningarna.

Ansökan om sprinklertest befintliga anläggningar