LTA-anläggning

LTA-anläggning

Fastigheter i kuperad terräng eller som är belägna långt ifrån anslutningspunkter ansluts ofta till spillvattennätet via en LTA-anläggning. LTA står för ”Lätt trycksatt avlopp” och innebär att varje fastighet har en pumpstation som trycker spillvattnet genom ledningen.

En LTA-anläggning är en pumpstation för spillvatten (bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten).

Fastighetsägarens ansvar

I de fall NSVA äger pumpanordningen i LTA-anläggningen står NSVA för underhåll och förnyelse.

Du som fastighetsägare ansvarar för:

  • Pumpkärl, el och ledningar till och från LTA-stationen innanför fastighetsgränsen.
  • Att skydda ledningar och pumpenhet från frysning.
  • Att använda anläggningen på rätt sätt, det vill säga att endast spola ner det som kommer från kroppen och toalettpapper i avloppet. Tänk även på att undvika att spola ut matfett i köksavloppet då det kan orsaka fettproppar när det stelnar.

Om NSVA behöver komma ut vid fel på LTA-anläggningen vintertid och det är halt, är det bra om du skottar och sandar runt anläggningen.

Observera: Om en störning i avloppspumpen inträffar på grund av saker som felaktigt spolats ner i avloppet, kommer fastighetsägaren att faktureras för uppkomna kostnader som till exempel felsökning, spolbil och reparation av pumpen. Detsamma gäller om servisledningen fryser till följd av att ledningen inte är ordentligt isolerad inne på fastigheten.

Vid driftstörning

Om det är något problem med LTA-anläggningen larmar summern eller lampan.

Vid tekniska problem, gör så här:

  1. Begränsa dusch, bad, disk, tvätt och om möjligt även toalettspolningar så att det blir så lite avloppsvatten som möjligt.
  2. Om pumpen går, ska den stängas av (eller säkringen till den) tills felorsaken lokaliserats.
  3. Är det stopp i anläggningen, kontakta spolbil för åtgärd.
  4. Om pumpen inte fungerar, kontrollera först elsäkringar och eventuell jordfelsbrytare. Kontakta därefter NSVA och gör en felanmälan.

Felanmälan

Vid felanmälan, kontakta NSVA på tel 010-490 97 00. Vi har jour dygnet runt.

Vi tar emot din anmälan och kontaktar dig inom 4 timmar om anmälan sker mellan 07:00 och 16:00. Vid felanmälan mellan 16:00-07:00 kontaktar vi dig senast kl. 09:30 nästkommande dag.