LTA-anläggning

LTA-anläggning

Fastigheter i kuperad terräng eller som är belägna långt ifrån anlutningspunkter ansluts ofta till spillvattennätet via en LTA-anläggning. LTA står för ”Lätt trycksatt avlopp” och innebär att varje fastighet har en pumpstation som trycker spillvattnet genom ledningen.

Fastighetsägarens ansvar

I de fall NSVA äger LTA-anläggningen står NSVA för underhåll och förnyelse av LTA-anläggningen. Fastighetsägaren ansvarar för att skydda ledningar och pumpenhet från frysning.

LTA-anläggningen är normalt driftsäker, men kan endast hantera spillvatten från hushåll. Det är därför viktigt att bara spola ner det som kommer från kroppen och toalettpapper i avloppet. Tänk även på att undvika att spola ut matfett i köksavloppet då det kan orsaka fettproppar när det stelnar.

Om saker som felaktigt spolats ner i avloppet orsakar störning i avloppspumpen kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig för exempelvis felsökning, spolbil och reparation av pumpen. Detsamma gäller om servisledningen fryser till följd av att ledningen inte är ordentligt isolerad inne på fastigheten.

Om NSVA behöver komma ut vid fel på LTA-anläggningen vintertid och det är halt, är det bra om du skottar och sandar runt anläggningen.

Vid driftstörning

Om det är något problem med LTA-anläggningen larmar summern eller lampan.

Vid larm, gör så här:

  1. Kontrollera elsäkringar och eventuell jordfelsbrytare.
  2. Om pumpen går ska den stängas av (eller säkringen till de) tills felorsaken lokaliserats.
  3. Kontakta NSVA på tel 010-490 97 00 – vi har jour dygnet runt. NSVA ser till att beredskapspersonal informeras.
  4. Vid larm; begränsa dusch, bad, disk, tvätt och om möjligt även toalettspolningar så att det blir så lite avloppsvatten som möjligt.

LTA-anläggningens placering

LTA-anläggningen placeras i en brunn på tomten. Det är viktigt att platsen är lättillgänglig.

Det ska vara minst 1,5 meter fri yta runt anläggningen. Vid skador på föremål inom 1,5 meter runt anläggningen tar NSVA inget ansvar.

Mer information

För råd om förebyggande skötsel och underhåll av din LTA-anläggning, hör gärna av dig till NSVA på tel 010-490 97 00.