VA-anmälan

VA-anmälan

Tänk på att göra din VA-anmälan innan du börjar bygga. Då kan vi kontrollera att allt ansluts på rätt sätt och du slipper kostsamma och besvärliga korrigeringar i efterhand. Gå igenom steg 1-5 nedan – det sparar tid i längden. Vi behöver din anmälan minst 12 veckor före byggstart. OBS! Just nu är handläggningstiden något längre än normalt.

Du som ansöker behöver vara medveten om gällande lagar och regler. Lagen om allmänna vattentjänster och ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) gäller när du lämnat in din VA-anmälan.

När ska en VA-anmälan göras?

Om du bygger nytt eller bygger om så att det påverkar VA-anslutningarna inne på fastigheten ska du göra en VA-anmälan till NSVA. Ska du lägga om VA-serviserna ska du också göra en VA-anmälan.

Vid till- eller ombyggnad kan du behöva betala en VA-avgift för tillkommande yta. Kontakta NSVA och fråga vad som gäller i just ditt ärende.

Tänk också på att om du behöver gräva på allmän mark måste du som fastighetsägare göra en grävanmälan till din kommun.

Bygger du gästhus, attefallshus eller liknande som kommer att anslutas till dricks-, spill- eller dagvatten ska du göra en VA-anmälan till NSVA.

Finns det redan ett hus på tomtmarken är första boendeenheten i regel betald. Byggs det ett gästhus/attefallshus så tillkommer det en lägenhets-/boendeenhetsavgift. Avgiften varierar från kommun till kommun, se respektive kommuns VA-taxa.

Tänk också på att gästhus/attefallshus är anmälningspliktigt till kommunen.

Om du ska bygga pool eller en utedusch som påverkar VA-installationen i din fastighet ska du göra en VA-anmälan.

Med VA-anmälan ska du skicka in en ritning som visar hur poolen ska kopplas till VA-nätet. NSVA kontrollerar att allt ser rätt ut och ger råd. Tänk på att vattenanslutningen till poolen måste sitta efter vattenmätaren. NSVA tillåter inte att privat pool ansluts till spill- och dagvattenledningarna.

Kom ihåg att kontrollera med din kommun om du behöver bygglov för din pool.

Så här gör du. Steg 1-5

Gör rätt från början – smidigare handläggning
Undvik onödiga kompletteringar och förseningar. Gå igenom steg 1-5 innan du börjar.

Steg 1: Läs detta först

Goda råd och instruktioner. Det här behöver du ha koll på innan du skickar din anmälan.

Privatpersoner och verksamhet: gå igenom Råd och anvisningar – checklista

Verksamhet: läs också Särskilda krav för verksamheter

Steg 2: Lämna anmälan

Lämna in din VA-anmälan med tillhörande VA-ritningar
Din VA-anmälan gör du genom anslutningsguiderna i formulären nedan.
I guiderna får du stöd och information kring hur du hanterar din VA-anslutning.
Vi tar endast emot VA-anmälan via dessa formulär.
Kommer anmälan in på annat vis godkänns den inte.
Se steg 3: glöm inte att bifoga tillhörande VA-ritningar!

Observera att om du behöver tillfälligt dricksvatten (byggvatten) måste du skicka in en separat anmälan.

Bekräftelse
När du skickat in din anmälan får du ett bekräftelsemejl till den mejladress du angett i anmälan.
Bekräftelsemejlet innehåller ett ärendenummer och information hur din anmälan hanteras vidare.
Vill du komplettera eller har frågor som gäller ditt ärende gör du det genom att besvara det mejlet.

Tänk på att mejlet bara är en bekräftelse på att ditt ärende har tagits emot.

Bekräftelse att din VA-anmälan är godkänd kommer från den handläggare som kommer att granska ditt ärende.

Observera att det är först när vi fått in tillhörande VA-ritningar som vi kan vidarebefordra VA-anmälan till en handläggare och handläggningen kan påbörjas.

Handläggningstid och inkoppling
Det tar vanligen 2-4 veckor för NSVA att handlägga ditt ärende.
Därefter anläggs servisledningarna i de fall de saknas.

Totalt tar det minst 6-8 veckor från det att en godkänd VA-anmälan kommit in till NSVA tills du har möjlighet att koppla in din fastighet till det kommunala ledningsnätet.

Observera att den angivna tidsramen är under förutsättning att omständigheterna är normala.

Tänk på att det är bara NSVA som får öppna eller stänga förbindelsepunkten (servisventilen) i gatan. En så kallad olovlig öppning eller stängning debiteras enligt gällande VA-taxa.

Steg 3: VA-ritningar

Till VA-anmälan ska du bifoga skalenliga ritningar (helst i PDF-format) över invändig rörinstallation och utvändiga VA-ledningar på fastigheten. Ritningarna ska vara skalenliga och visa:

• vatten- och spillvattenledningar inom byggnader
• vatten-, spillvatten-, dagvatten- samt dräneringsledningar i mark
• situationsplan (översiktsritning)

Observera att det är först när vi fått in tillhörande VA-ritningar som vi kan vidarebefordra VA-anmälan till en handläggare och handläggningen kan påbörjas.

Om du redan är ansluten till VA-nätet i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp eller Örkelljunga kan du beställa befintliga VA-ritningar från vårt arkiv. Beställning görs i länken nedan.

Steg 4: Faktura

NSVA skickar faktura
Efter att ditt ärende är klart faktureras du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiftens storlek bestäms enligt gällande VA-taxa, som beslutats i kommunfullmäktige i din kommun. Här kan du beräkna din anläggningsavgift.

Debiteringen av de fasta grundavgifterna i brukningsavgiften påbörjas efter att anläggningsavgiften är fakturerad.

Steg 5: Börja gräva

När du som fastighetsägare kan påbörja grävning till förbindelsepunkt
Inkoppling till VA-nätet får endast ske efter att alla handlingar är insända och godkända av NSVA samt när anläggningsavgiften är betald.

Inkoppling av dricksvatten får endast göras av NSVA, medan fastighetsägaren själv får koppla in spillvatten och dagvatten.

Observera att du som fastighetsägare inte kan påbörja din grävning till förbindelsepunkt (servisventil) utan samråd med NSVA där du fått ett klartecken. Påbörjas arbetet trots detta tar inte NSVA på sig något ansvar för eventuella korrigeringar som kan behövas göras.