Lagar och regler

Lagar och regler

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera att kommunen följer denna lag.

Läs mer om Vattentjänstlagen

ABVA – Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

ABVA reglerar förhållandet mellan dig som VA-kund gentemot din kommun. ABVA som gäller i NSVAs kommuner är framtagen tillsammans med kommunerna i Skåne Nordväst och samma regler gäller i alla kommuner som ingår i detta samarbete.

Perstorps kommun är sedan 2020 delägare i NSVA. Kommunen har sedan tidigare en beslutad ABVA.

Vattentjänstplaner

Ändringar i lagen om allmänna vattentjänster ställer krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan. En vattentjänstplan ska visa kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga försörjning av vatten och avlopp.

NSVA har tagit fram en vattentjänstplan för varje ägarkommun, beslut tas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Vattentjänstplanerna ska, precis som kommunernas översiktsplaner, aktualiseringsprövas minst var fjärde år.

Vattentjänstplanerna kommer att publiceras nedan allt eftersom de har publicerats på respektive ägarkommuns webbsida.

Se Båstads vattentjänstplan

Se Helsingborgs vattentjänstplan

Se Landskronas vattentjänstplan 

Se Perstorps vattentjänstplan

Se Svalövs vattentjänstplan

Se Örkelljungas vattentjänstplan