Särskilda krav för verksamheter

Särskilda krav för verksamheter

De kommunala avloppsreningsverken är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Processerna i avloppsverken behandlar biologiskt lättnedbrytbara ämnen och avskiljer bakterier, fosfor, kväve och partiklar. Det renade avloppsvattnet släpps sedan ut i recipienten som kan vara en sjö, ett vattendrag eller en kuststräcka. Restprodukten slam från reningsprocessen kan, om det inte är förorenat, användas som jordförbättring.

Avloppsvattnet får inte innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö. De som inte bryts ner i avloppsreningsverken fastnar i slammet eller följer med det renade avloppsvattnet ut i naturen. Därför är det viktigt att alla som är anslutna till ett kommunalt avloppsnät hjälps åt för att förhindra att miljögifter spolas ut med avloppsvattnet.

Viktiga lagar och bestämmelser

Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Förhållandet mellan kunden och VA-huvudmannen regleras i Lagen om allmänna vattentjänster och i Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). Utöver det finns det lagstiftning som behandlar miljöfarlig verksamhet, kemikalier och vattenmiljö.

Länk lagar och regler

Krav för anslutning

Beroende på verksamhetstyp kan det vid företags VA-anslutning finnas särskilda krav både från NSVA och olika myndigheter. NSVA ställer i vissa fall krav för att skydda ledningsnät och vattenkvalitet.

Här listas några saker som kan vara aktuella för din typ av verksamhet. Diskutera vad som gäller just dig och lämpliga lösningar med din handläggare på NSVA. Har du inte ännu fått någon handläggare kontakta oss på tel 010-490 97 00 så hjälper vår kundservice dig till rätt person.

Sprinkler

För många verksamheter ställs det krav på sprinkleranläggning, exempelvis butiker, kontor, hotell, restauranger, lager och sjukvårdsinrättningar. Om sprinkler ska installeras ska detta anges i VA-anmälan tillsammans med uppgifter om önskat vattenflöde.

NSVA har ingen skyldighet att tillhandahålla vatten för släckvattenförsörjning och därför rekommenderar vi att tank installeras vid sprinklerinstallation. För att undvika stillastående vatten i vattenservisen ska förbrukningsvatten och sprinklervatten tas från samma servis och delas inne i undercentralen. Sprinklerdelen ska vara avskild med återströmningsskydd.

Fettavskiljare

Vid livsmedelsproduktion, restaurang, café samt kök och servering för kommersiellt ändamål behövs vanligen fettavskiljare.

Om fettavskiljare ska installeras ska detta anges i VA-anmälan. Dimensionering av fettavskiljaren samt övrig information om fettavskiljaren skickas till NSVA i samband med VA-anmälan. Fettavskiljaren ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1825-1 och 1825-2. NSVA står inte för dimensionering av fettavskiljaren, däremot brukar återförsäljarna vara behjälpliga.

Länk fettavskiljare

Slam- och oljeavskiljare

Om slam- och/eller oljeavskiljare ska installeras ska detta anges på VA-anmälan. Dimensionering samt övrig information om avskiljaren ska skickas till NSVA i samband med VA-anmälan. Avskiljaren ska uppfylla kraven enligt SS-EN 858-2. NSVA står inte för dimensionering av oljeavskiljaren, däremot brukar återförsäljarna vara behjälpliga.

Länk slam och oljeavskiljare

Industrispillvatten

Kommunala reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Om en verksamhet släpper ut vatten med ämnen som inte reningsverket kan behandla kan det påverka reningsprocessen. För att avledning av spillvatten från en verksamhet till det kommunala spillvattennätet ska godkännas måste vissa förutsättningar uppfyllas. Överhaltsavgifter kan vara aktuellt för verksamheter med avloppsvatten som överskrider tillåtna värden.

Länk industrispillvatten

Återströmningsskydd

Det finns olika kategorier (1-5, där 5 är den högsta klassningen) på vätskor och smittkällor som kan kontaminera dricksvattennätet. Återströmningsskyddet ska vara anpassat efter den kategori som din verksamhets farliga smittkällor är kopplat till. För bedömning av vilken kategori ni har kontakta din handläggare på NSVA.

Återströmningsskyddet ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1717 och placeras på ledningen efter B-ventilen.

Länk vattenmätaren

Dagvatten – fördröjning och rening

För fastigheter med stora ytor, exempelvis logistik, lager och parkeringar, är det viktigt hur dagvattnet hanteras, exempelvis i form av fördröjning och rening.

Krav på dagvattenfördröjning och i vissa fall rening ställs vanligen i detaljplanen och/eller bygglovet. Om dagvatten ska fördröjas på fastigheten ska detta anges särskilt i VA-anmälan. Krav på fördröjning kan också ställas av NSVAs handläggare vid hanteringen av VA-anmälan. Mer information finns i dagvattenpolicyn. Där finns även många bildexempel på dagvattenlösningar.