Dagvattenpolicy och dagvattenplan

Dagvattenpolicy och dagvattenplan

Bäckar där det porlande vattnet är rent, badplatser där det är fritt fram att ta sig ett dopp och samhällen som inte översvämmas när det regnar – det är viktiga anledningar till att ta hand om dagvatten på ett bra sätt.

Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten. Målet är att skapa långsiktigt fungerande dagvattenhantering där nya krav uppfylls, flöden regleras och föroreningsmängder begränsas.

Dagvattenpolicyn riktar sig till tjänstemän, politiker, fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer med flera. Dagvattenpolicyn och tillhörande riktlinjer ska följas i plan- och bygglovsprocessen, vid tecknande av exploateringsavtal, vid VA-anmälan samt i förvaltningarnas och NSVA:s övriga arbete.

Riktlinjer för hantering av dagvatten inom NSVA

  • Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid kraftiga regn.
  • Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.
  • Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet.
  • Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan.
  • Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten.
  • Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas.
  • Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och recipienter begränsas.
  • Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn till klimatförändringens effekter.

Dagvattenplan Helsingborgs stad (länk till Storymap, finns ej som PDF)