Dagvatten

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor. Att leda bort dagvatten är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar. Föroreningar som finns på asfalt, byggnader och fordon sköljs bort av dagvattnet och rinner ut i bäckar, åar och hav. Det behövs därför hållbara lösningar för hur dagvatten hanteras.

Renas inte dagvatten?

Dagvatten kan ledas bort på olika sätt. Antingen genom gatubrunnar till ledningar och magasin under mark eller genom öppna system med diken, dammar och våtmarker. Till slut rinner dagvattnet ut i bäckar, åar eller hav. I de flesta fall renas inte dagvattnet på reningsverk, utan går orenat till recipienten.

Kombinerade ledningar i äldre områden

I en del äldre områden leds dagvattnet bort tillsammans med spillvatten i kombinerade ledningar. Reningsverken är inte utformade för att rena vatten från föroreningar som till exempel tungmetaller och olika kemikalier som tyvärr finns i dagvattnet. Vid kraftiga regn kan ledningsnäten överbelastas och orsaka översvämningar. Även reningsverken överbelastas vilket gör att reningen fungerar sämre. Överbelastningen kan också medföra att reningsverken måste brädda, det vill säga släppa ut orenat avloppsvatten. Kombinerade ledningssytem håller därför på att succesivt byggas bort.

Ibland bildas skum i recipienten

Detta kan vara naturligt då nedbrytning av organisk material bildar ett gul- eller brunaktigt skum. Det kan också bero på tensider som finns i biltvättmedel, då bli skummet vitt.

Släng inte skräp eller kemikalier i gallerbrunnar

Gallerbrunnar, även kallade rännstensbrunnar och dagvattenbrunnar, är avsedda för regn- och smältvatten. Vattnet från dessa brunnar rinner ut i bäckar, åar, och dammar. Tills slut rinner det ut i havet. Det är därför viktigt att inte spola ner skräp eller kemikalier i gallerbrunnar. Det kan skada både djur och natur.

Tänk på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran eller något annat och låta smutsvattnet rinna ner i dagvattenbrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra olämpliga ämnen. Låt hellre det smutsiga vattnet filtrera genom gräsmattan. Även grus är olämpligt att spola ner i dagvattenbrunnarna. Lite grus hamnar förstås i dem från gatan, men vid större mängder blir det stopp och spolbilen måste rycka ut.