Regnmätning

Regnmätning

Nederbördsmätning sker kontinuerligt i NSVAs regi inom samtliga våra ägarkommuner.

Förutom nederbördsvolymer registreras även hur pass intensiva nederbördstillfällen är.
Insamlad data används så väl som grund till dimensionering av nya dagvattensystem som i samband med utredningar av befintliga avloppssystem.