Fiskdöd i Råån

Fiskdöd i Råån

Vid flera tillfällen de senaste somrarna har fiskar dött på grund av syrebrist i Råån. NSVA har arbetat tillsammans med Helsingborgs stad för att ta reda på orsaken och utfört åtgärder för att förbättra vattnets status och hindra att fler fiskar dör.

Varför har fiskar dött i Råån?

Fiskar har dött av syrebrist. Syrebristen uppstår när det kommer mycket organiskt material (exempelvis löv, gräs, gödsel och rester från livsmedel) ut i Råån vid exempelvis kraftiga regn. När det organiska materialet bryts ner minskar syrenivån i vattnet till en grad så att det blir syrebrist och fiskarna dör.

Vart kommer det organiska materialet ifrån?

Runt en å så finns ett avrinningsområde, det är den yta där allt regn- eller smältvatten samlas och rinner av till ett gemensamt vattendrag. Rååns avrinningsområde består av dagvattendammar och ledningsnät från bland annat Ättekulla industriområde. När det regnar spolas vatten tillsammans med organiskt material via dammar och ledningsnät ut i Råån.

Varför sker det just i Råån?

Råån är en känslig å. Under vår och sommar blir vattenflödet lågt, vattennivån är låg och vattnet är varmt. Och Öresund trycker på så att vattnet i ån ofta står stilla. Då får en å lägre syrehalter.

Hur kontrollerar vi syrehalten?

NSVA tar under sommaren regelbundet prover på vattnet i dammarna och i Råån. Staden har också en sond som mäter syrehalten och larmar vid låga nivåer.

Vad gör vi om vi misstänker att syrenivåerna kommer att minska?

När syrehalten och flödet förändras i ån och det kommer prognoser om regn kan NSVA öppna eller strypa inloppet från dammarna vid Stenbrogården och Råån. Vi kontrollerar även statusen i ån regelbundet och vid misstankar om låga syrenivåer.

Vad gör staden och NSVA för att minska risken att fler fiskar kommer att dö?

Sedan den första fiskdöden har staden tillsammans med NSVA arbetat med åtgärder för att förbättra vattenstatusen i Råån. Här är några exempel på vad som gjorts och som är planerat framåt.

  • Vi har tagit prover för att försöka hitta källan till de organiska ämnena. NSVA har undersökt dagvattendammarna, ledningsnät, brunnar och kamrar samt letat efter läckage i ledningarna. Inget läckage eller avvikande i ledningarna hittades.
  • Vi har haft tillsyn på verksamheter på Ättekulla industriområde. Vi har informerat företag och fastighetsägare på Ättekulla om hur dagvattensystem fungerar och vad de inte ska släppa ut i dagvattenbrunnar.
  • Vi har följt upp misstänkta utsläpp. Exempelvis under sommaren 2022 hittade miljöförvaltningen vid tre tillfällen utsläpp via lukt och synintryck från NSVAs provtagning. Vid tillsynen konstaterade vi brister i avfallshanteringen hos verksamheter. Vi har även sett att man tvättat förvaringskärl och vattnet har gått i dagvattnet samt att man kopplat avloppsvatten fel till dagvattennätet.
  • Under 2023 har NSVA tömt en damm (oljefälla) på sediment och renoverat oljeavskiljaren som hindrar petroleumprodukter som diesel, bensin och oljor från närliggande Ättekulla industriområde att nå Råån.
  • En ny avloppsledning ska ersätta den tillfälliga ledningen över Råån som anlades för att ledningen under Råån var i dåligt skick. Den nya avloppsledningen planeras att vara klar 2023.
  • En ny oljeavskiljardamm och dagvattendamm är planerade och ska vara klara 2027. Fyra år kan tyckas vara en lång tid men det är den tid det tar med planering och tillstånd.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen undersöker möjligheten att låta dagvatten (regn- och smältvatten) i större grad tränga ner i marken istället för att rinna längs med hårdytor ner i vattendrag. Hinner det tränga ner i marken först renas vattnet naturligt och risken för föroreningar eller syrebrist i minskar.
  • Miljöförvaltningen fortsätter med tillsyn, tar emot tips och följer upp dessa.