Gatubrunnar

Gatubrunnar

Det finns flera typer av gatubrunnar med olika ändamål. NSVA ansvarar för vatten- och avloppsbrunnar med täckande lock. Dagvattenbrunnar är väghållarens ansvar.

Nedan finns exempel på hur en gatubrunn kan se ut, det finns många olika typer i olika kommuner och från olika tidsepoker. Det kan också finnas andra gatubrunnar, som exempelvis energibolag och telebolag ansvarar för. Exempel på detta är fjärrvärme (FV), gas (G), telefoni (TELE). Vänd dig till respektive aktör vid frågor om dessa.

Vatten- och avloppsbrunnar

NSVA ansvarar för de flesta vatten- och avloppsbrunnar med täckande lock. Undantaget är samlingsbrunnar i stadsmiljö för dränering och stuprör i gångbanan. Dessa brunnar har lock som oftast är fastskruvade och ligger vanligtvis 0,5-1 meter utanför husliv och är fastighetsägarens ansvar.

Vid frågor kring vatten- och avloppsbrunnar, eller om du vill göra en felanmälan, kontakta NSVA.

Avstängningsventil/Spolbrunn/Brandpost

Till vänster en avstängningsventil med bokstaven V samt spolbrunn för dagvatten eller spillvatten. Till höger en brandpost.

Till vänster: Avstängningsventil (V) samt spolbrunn (dagvatten eller spillvatten)
Till höger: Brandpost (BP). Brunnen är vanligen rektangulär, denna är av nyare typ.

Nedstigningsbrunn

Nedstigningsbrunnar i gatan

Nedstigningsbrunn (ofta står det A eller K). Kan vara dagvatten, spillvatten eller kombinerad.

Samlingsbrunn

Samlingsbrunn i gata

Samlingsbrunn

Dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnar (även kallade gallerbrunn, rännstensbrunn) är väghållarens ansvar. Väghållare kan vara enskild, kommun eller Trafikverket. Vänd dig till din kommun för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Galler- och dagvattenbrunnar är avsedda för regnvatten. Vattnet från dessa brunnar rinner vanligen, helt orenat, ut i bäckar, åar och dagvattendammar. Det är viktigt att inte spola ner gifter och kemikalier, då det kan skada djur och natur.

Länk dagvatten

Dagvattenbrunn

Dagvattenbrunn, även kallad gallerbrunn eller rännstensbrunn.

Dagvattenbrunn, även kallad gallerbrunn eller rännstensbrunn.

Privata dagvattenbrunnar

Privata dagvattenbrunnar är fastighetsägarens ansvar. Brunnarna är avsedda för regnvatten. Vattnet från dessa brunnar rinner vanligen, helt orenat, ut i bäckar, åar och dagvattendammar.

Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare är ansvarig för att organiskt material och andra miljöfarliga ämnen inte släpps ut i dagvattensystemet.

  • Se regelbundet över vad som förvaras på marken och om det riskerar att rinna ut i dagvattennätet. Se också till att regelbundet städa ytorna utomhus.
  • Kontrollera ledningar så att det inte finns spillvattenledningar som är felaktigt kopplade till dagvattennätet.
  • Vid rengöring av fordon, containrar och förvaringstråg får tvättvattnet inte rinna ut i dagvattenbrunnar.
  • Inspektera regelbundet dagvattenbrunnar på fastigheten. Vid behov ska brunnarna sugas så att exempelvis organiskt material inte samlas i brunnen. Vid sugning är det viktigt att innehållet i brunnen inte kan nå det kommunala ledningsnätet.
  • Tänk på att ha rutiner och informera alla anställda om åtgärder för att undvika utsläpp.

Så fungerar en dagvattenbrunn

Bottensats i dagvattenbrunn rinner över till dagvattenledning.