Gatubrunnar

Gatubrunnar

Det finns flera typer av gatubrunnar med olika ändamål. NSVA ansvarar för vatten- och avloppsbrunnar med täckta lock. Dagvattenbrunnar är väghållarens ansvar.

Nedan finns exempel på hur en gatubrunn kan se ut, det finns många olika typer i olika kommuner och från olika tidsepoker. Det kan också finnas andra gatubrunnar, som exempelvis energibolag och telebolag ansvarar för. Exempel på detta är fjärrvärme (FV), gas (G), telefoni (TELE). Vänd dig till respektive aktör vid frågor om dessa.

Vatten- och avloppsbrunnar

NSVA ansvarar för de flesta vatten- och avloppsbrunnar med täckta lock. Undantaget är samlingsbrunnar i stadsmiljö för dränering och stuprör i gångbanan. Dessa brunnar har lock som oftast är fastskruvade och ligger vanligtvis 0,5-1 meter utanför husliv och är fastighetsägarens ansvar.

Vid frågor kring vatten- och avloppsbrunnar, eller om du vill göra en felanmälan, kontakta NSVA.

Avstängningsventil/Spolbrunn/Brandpost

Till vänster: Avstängningsventil (V) samt spolbrunn (dagvatten eller spillvatten)
Till höger: Brandpost (BP). Brunnen är vanligen rektangulär, denna är av nyare typ.

Storbrunn

Storbrunn (ofta står det A eller K). Kan vara dagvatten, spillvatten eller kombinerad.

Samlingsbrunn

Samlingsbrunn

Dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnar (även kallade gallerbrunn, rännstensbrunn) är väghållarens ansvar. Väghållare kan vara enskild, kommun eller Trafikverket. Vänd dig till din kommun för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Galler- och dagvattenbrunnar är avsedda för regnvatten. Vattnet från dessa brunnar rinner vanligen, helt orenat, ut i bäckar, åar och dagvattendammar. Det är viktigt att inte spola ner gifter och kemikalier, då det kan skada djur och natur.

Länk dagvatten

Dagvattenbrunn

Dagvattenbrunn, även kallad gallerbrunn eller rännstensbrunn.