Fordonstvättar

Fordonstvättar

En stor del av de tungmetaller som når de kommunala avloppsreningsverken kommer från biltvättar. Avloppsvatten från biltvättar innehåller bland annat mineralolja, kadmium, nickel, bly, krom och zink.

För att minska föroreningarna i avloppsvattnet som leds till reningsverken ska alla biltvättar ha oljeavskiljare. Större biltvättar bör ha kompletterande rening för att minska metallutsläppen. Även däcktvätt och golvskurvatten innehåller ofta mycket höga metallhalter, framför allt bly och koppar, varför även detta vatten bör behandlas innan det släpps till det kommunala avloppsvattenledningsnätet.

Riktlinjer för fordonstvättar

NSVA har i samråd med miljöförvaltningarna i NSVAs ägarkommuner tagit fram ”Riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar inom NSVA”. Riktlinjerna anger de krav som ställs av miljönämnderna med stöd av miljöbalken eller av NSVA med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster.

Anläggningar som tvättar fler än 5 000 personbilar eller fler än 1 000 större fordon per år ska anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten bedrivs.

Riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar inom NSVA

Riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar inom NSVA (pdf, 665,04 KB)