Fordonstvättar

Fordonstvättar

En stor del av de tungmetaller som når de kommunala avloppsreningsverken kommer från fordonstvättar. Avloppsvatten från biltvättar innehåller bland annat mineralolja, kadmium, nickel, bly, krom och zink.

För att minska föroreningarna i avloppsvattnet som leds till reningsverken ska alla fordonstvättar ha oljeavskiljare. Större fordonstvättar bör ha kompletterande rening för att minska metallutsläppen. Även däcktvätt och golvskurvatten innehåller ofta mycket höga metallhalter, framför allt bly och koppar, varför även detta vatten bör behandlas innan det släpps till det kommunala avloppsvattenledningsnätet.

Riktlinjer för fordonstvättar

NSVA har i samråd med miljöförvaltningarna i vårda ägarkommuner tagit fram ”Riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar inom NSVA”. Riktlinjerna anger de krav som ställs av miljönämnderna med stöd av miljöbalken eller av NSVA med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster.

Anläggningar som tvättar fler än 5 000 personbilar eller fler än 1 000 större fordon per år ska anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten bedrivs.

Tvätt- och spolplatser utomhus ska förses med tak för att säkerställa att dagvatten inte belastar spillvattennätet.

Riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar inom NSVA

Riktlinjer för fordonstvättar (pdf, 665,04 KB)

Privata tvättplatser

NSVA avråder exempelvis fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter från att ha egna tvättplatser för bilar. Det kan vara svårt och kostsamt att säkra upp att tvättplatsen inte ger negativ påverkan på miljön.

Om man ändå vill ha en tvättplats ska miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten bedrivs informeras. Miljöförvaltningen kan då besluta om föreläggande med krav för den specifika anläggningen. Kravställandet utgår ifrån riktlinjerna.

Exempel på krav som kan komma att ställas är installation av oljeavskiljare som ska tömmas årligen och kontrolleras var 5:e år samt återkommande provtagning för att kontrollera att tvättplatsen klarar riktvärdena för utsläpp.