Frågor och svar om taxorna för 2024

Frågor och svar om taxorna för 2024

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar kring taxan för 2024. Hittar du inte svar på din fråga, är du välkommen att kontakta vår kundservice på: 010 – 490 97 00.

Frågor och svar om taxan för 2024

Här kan du läsa mer om VA-taxan 2024 i din kommun och se prisexempel.

De nya VA-taxorna gäller från den 1 januari 2024.

Mer information om fakturan:
Fakturan från NSVA kommer som standard var tredje månad till privatpersoner och avser tre månaders förbrukning. Den kommer i mars, juni, september och december. VA-fakturan kommer varje månad till företagskunder och kommunala verksamheter. Läs mer om fakturaalternativ

Mer information om vattenmätaren och förbrukning:
Det är inte möjligt att fjärravläsa vattenmätaren. Därför faktureras du för en beräknad förbrukning mellan dina avläsningar. Om du tycker att din verkliga mätarställning skiljer sig från din beräknade mätarställning är det dags att lämna en avläsning. Här kan du läsa mer om hur du gör för att läsa av vattenmätaren. För att din senaste avläsning ska synas på fakturan behöver den vara registrerad hos NSVA senast den 22 i månaden före fakturan kommer. Vid fler fakturafrågor, se våra frågor och svar om fakturan.

Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten-och avloppsnätet och anläggningarna. Vatten och avloppsverksamheten är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Avgiften som alla kunder betalar kallas taxa. Den bygger på självkostnadsprincipen, där varje kund betalar sin kostnad för vatten och avlopp i sin kommun. Verksamheten får inte gå med vinst eller förlust, utan ska ha en ekonomi i balans.

Vatten- och avloppsavgiften används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter. Genom att investera och förnya ledningsnäten säkrar vi ett rent dricksvatten och ett välfungerande avlopp också i framtiden. Längst ner på denna sida kan du läsa mer om detta för just din kommun, se några exempel samt se en film.

Förutsättningarna för att leverera dricksvatten och rena avlopp ser olika ut beroende på exempelvis befolkningsunderlag, avstånd och investeringsbehov. Vi tar dock bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna; vi får inte gå med vinst eller förlust. Kommuner har olika förutsättningar när det gäller befolkning och yta men samma ansvar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. Därför varierar avgifterna över landet. Se mer om det i filmen.

Avgifterna beslutas av politikerna i kommunfullmäktige i din kommun. NSVAs roll i beslutsprocessen är att, baserat på vår expertis inom VA, ta fram underlag och förslag på kostnader, investeringar och taxa i respektive ägarkommun. Det är politikerna i respektive ägarkommun som sedan tar beslut om förslagen som NSVA tagit fram. Se hur beslutsprocessen under året går till här. När taxan är beslutad av respektive ägarkommun kommer vi att publicera detta på vår webbplats.

Stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror påverkar oss alla. Det gäller även för vatten och avlopp. Utöver allt högre kostnader för den dagliga driften, står vi även inför ett stort investeringsbehov när det gäller ledningar och anläggningar. Vi behöver också anpassa oss för att kunna möta nya tuffare miljökrav samt klimatförändringar som längre torka och häftigare skyfall. Det är samtidigt viktigt att känna till att vi inte får ta ut mer än vad verksamheten kostar – vi får inte gå med vinst eller förlust.