Örkelljunga

Örkelljunga

VA-taxan i Örkelljunga kommun består av anläggningsavgifter, brukningsavgifter och övriga avgifter.

VA-taxan 2024

Förklaring VA-taxa

Brukningsavgift

Löpande kostnad för dig som befintlig kund. Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning av spillvatten och dagvatten, vattenrening vid reningsverk samt underhållning och förnyelse av ledningsnät. Avgiften består av fasta avgifter och en rörlig del beroende på vattenförbrukningen.

Förklaring brukningsavgifter

Fast avgift för alla kunder som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, exempelvis administration, mätarbyte och information.

Fast avgift för alla kunder som täcker kostnaden för den nytta fastigheten/obebyggda tomten har av att vara ansluten till de kommunala VA-ledningarna. Avgiften täcker bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Rörlig avgift som är baserad på den mängd vatten fastigheten förbrukar. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm) förbrukat vatten. Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som dricksvattenmängden.

Anläggningsavgift

Engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaden för att ansluta nya kunder.

Förklaring anläggningsavgift

Servisavgiften tas ut för att täcka kostnaden för framdragning av servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten fram till fastighetens förbindelsepunkt.

En servisledning är den ledning som ansluter från NSVAs distributionsledning (huvudledning) till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt, än om du väljer att koppla in två nu och en tredje vid ett senare tillfälle.

Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för att upprätta en förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan de allmänna ledningar som NSVA ansvarar för och fastighetens egna servisledningar. Den ligger normalt sett cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt.

Tomtyteavgiften är en kostnadsrelaterad avgiftsparameter. Ju större tomtstorlek, desto högre blir huvudmannens kostnader. Det kostar till exempel mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små.

Avgiften speglar den nytta en boendeenhet har av att vara ansluten till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna och ska täcka kostnader för gemensamma anläggningar som till exempel vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

Med boendeenhet/lägenhet menas alla typer av bostäder, oavsett om det är en villa, en lägenhet, ett radhus eller ett gästhus. Avgiften ska betalas för varje boendeenhet.

Övriga avgifter

Övriga avgifter omfattar bland annat vattentankstationer, byggvatten och särskilda serviceåtaganden.