Perstorp

Perstorp

VA-taxan består tre delar; anläggningsavgift, brukningsavgift samt övriga avgifter.

VA-taxan 2024

Förklaring VA-taxan

Brukningsavgift

Löpande kostnad för dig som befintlig kund. Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning av spillvatten och dagvatten, vattenrening vid reningsverk samt underhållning och förnyelse av ledningsnät. Avgiften består av fasta avgifter och en rörlig del beroende på vattenförbrukningen.

Förklaring brukningsavgift

Fast avgift som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget. Till exempel administration, fakturering, information, underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Enfamiljsfastighet
Enfamiljsfastigheter betalar en lägenhetsavgift. Består enfamiljsfastigheten av flera boenden ska avgift betalas för varje boendeenhet. Har du ett gästhus/Attefallshus tillkommer alltså en andra lägenhetsavgift.

Flerfamiljsfastighet
Flerfamiljsfastigheter betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och även en lägenhetsavgift per 150 kvadratmeter lokalyta.

Obebyggda tomter
Även obebyggda tomter betalar lägenhetsavgift.

Rörlig avgift baserad på dricksvattenförbrukningen. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm). Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som dricksvattenmängden.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift du som fastighetsägare betalar när du ska koppla in din fastighet till det kommunala nätet. Anläggningsavgiftens storlek beror på VA-taxan i din kommun, tomtyta samt vilken typ av anslutningar som ska göras. Avgiften består av fyra delar:

Förklaring anläggningsavgift

Servisavgiften tas ut för att täcka kostnaden för framdragning av servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten fram till fastighetens förbindelsepunkt.

En servisledning är den ledning som ansluter från NSVAs distributionsledning (huvudledning) till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt, än om du väljer att koppla in två nu och en tredje vid ett senare tillfälle.

Tomtyteavgiften är en kostnadsrelaterad avgiftsparameter. Ju större tomtstorlek, desto högre blir huvudmannens kostnader. Det kostar till exempel mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små.

Avgiften speglar den nytta en boendeenhet har av att vara ansluten till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna och ska täcka kostnader för gemensamma anläggningar som till exempel vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

Med boendeenhet menas alla typer av bostäder, oavsett om det är en villa, en lägenhet, ett radhus eller ett gästhus. Avgiften ska betalas för varje boendeenhet.

Övriga avgifter

Övriga avgifter omfattar bland annat vattentankstationer, byggvatten och särskilda serviceåtaganden.