Landskrona

Landskrona

VA-taxan består fyra delar; brukningsavgift, anläggningsavgift, överhaltsavgift samt övriga avgifter.

VA-taxan 2024

Förklaring av VA-taxan

Brukningsavgift

Löpande kostnad för dig som befintlig kund. Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning av spillvatten och dagvatten, vattenrening vid reningsverk samt underhållning och förnyelse av ledningsnät. Avgiften består av fasta avgifter och en rörlig del beroende på vattenförbrukningen.

Förklaring brukningsavgift

Fast avgift som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget. Till exempel administration, fakturering och information. För företag baseras grundavgiften på vattenmätarens storlek.

Fast avgift som täcker kostnaderna för bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Enfamiljsfastighet
Enfamiljsfastigheter betalar en lägenhetsavgift. Består enfamiljsfastigheten av flera boenden ska avgift betalas för varje boendeenhet. Har du ett gästhus/Attefallshus tillkommer alltså en andra lägenhetsavgift.

Flerfamiljsfastighet
Flerfamiljsfastigheter betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och även en lägenhetsavgift per 150 kvadratmeter lokalyta.

Obebyggda tomter
Även obebyggda tomter betalar lägenhetsavgift.

Dagvattenavgiften täcker kostnaderna för att ta hand om och rena dagvatten både från fastigheter och gator.

Dagvattenavgift gata
Dagvatten gata är en fast avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering. Avgiften täcker kostnaderna för att ta hand regn- och smältvatten samt dräneringsvatten från gator i ditt område, så att din tomt eller fastighet inte översvämmas.

Dagvattenavgift för större vägar betalar kommunen respektive Trafikverket för.

Dagvattenavgift fastighet
Avgift som betalas av fastigheter som har anslutit stuprörs- och eller dräneringsbrunnar till NSVAs ledningsnät. Ibland kan även fastighetens dagvatten ledas till anordnade diken.

Fastigheter som hanterar dagvatten inom den egen fastigheten (till exempel genom stenkista), betalar inte denna avgift.

Rörlig avgift baserad på dricksvattenförbrukningen. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm). Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som dricksvattenmängden.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift du som fastighetsägare betalar när du ska koppla in din fastighet till det kommunala nätet. Anläggningsavgiftens storlek beror på VA-taxan i din kommun, tomtyta samt vilken typ av anslutningar som ska göras. Här kan du beräkna din anläggningsavgift. Avgiften består av fyra delar:

Förklaring anläggningsavgift

Servisavgiften tas ut för att täcka kostnaden för framdragning av servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten fram till fastighetens förbindelsepunkt.

En servisledning är den ledning som ansluter från NSVAs distributionsledning (huvudledning) till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt, än om du väljer att koppla in två nu och en tredje vid ett senare tillfälle.

Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för att upprätta en förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan de allmänna ledningar som NSVA ansvarar för och fastighetens egna servisledningar. Den ligger normalt sett cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt.

Tomtyteavgiften är en kostnadsrelaterad avgiftsparameter. Ju större tomtstorlek, desto högre blir huvudmannens kostnader. Det kostar till exempel mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små.

Avgiften speglar den nytta en boendeenhet har av att vara ansluten till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna och ska täcka kostnader för gemensamma anläggningar som till exempel vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

Med boendeenhet menas alla typer av bostäder, oavsett om det är en villa, en lägenhet, ett radhus eller ett gästhus. Avgiften ska betalas för varje boendeenhet.

Överhaltsavgifter

I VA-taxebilagan finns avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten, avgifterna kallas för överhaltsavgifter. Överhaltsavgifter ska betalas av de verksamheter som belastar reningsverken mer än ett normalhushåll och ska täcka kostnaderna för den ökade belastningen.

Förklaring överhaltsavgift

Nedan anges normalvärden för ett hushållsspillvatten. Verksamheter som har högre halter ska betala för den överskridande halten.

  • Biologisk syreförbrukning, BOD7 : 260 g/m3=mg/l
  • Totalfosfor: 10,5 g/m3=mg/l
  • Totalkväve: 52 g/m3=mg/l
  • Suspenderade ämnen, SS: 260 g/m3=mg/l

För att överhaltsavgiften ska bli korrekt krävs det att verksamheterna har en provtagning som är representativ. Vid en jämn drift kan det vara lämpligt att ta prov en gång i månaden. Vid ojämn belastning, med variationer i flöde och utsläppsmängder, kan prov behöva tas oftare. NSVA hjälper gärna till att ta fram en rimlig kontrollplan.

Parametrar som ska redovisas är:

  • Flöde
  • BOD7
  • Tot-P
  • Tot-N
  • Suspenderade ämnen

Flöden, halter och mängder ska redovisas till NSVA kvartalsvis senast den 10:e i månaderna april, juli, oktober och januari påföljande år.

Läs mer om industrispillvatten

Övriga avgifter

Övriga avgifter omfattar bland annat vattentankstationer, byggvatten och särskilda serviceåtaganden.