Perstorps reningsverk

Perstorps reningsverk

Perstorp reningsverk från ovan.

Perstorp avloppsreningsverk tar emot spillvatten från tätorten Perstorp med omnejd och omkring 5 800 personer är anslutna. Spillvattnet renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt innan det släpps via en våtmarksanläggning ut till Rönne Å, via Perstorpsbäcken och Bäljane Å.

Det inkommande vattnet rensas först mekaniskt på större föroreningar via ett galler, sedan rinner det vidare till ett sandfång där grus och sand avskiljs. Vattnet leds vidare till försedimenteringsbassänger där partiklar tillåts att sjunka till botten och separeras från vattnet. Därefter renas vattnet biologiskt genom en biobädd. Biobädden består av ett plastmaterial där bakterier och mikroorganismer växer som en biofilm. Vattnet pumpas upp till toppen av bädden och filtreras genom plastmaterialet medan organiskt material och närsalter bryts ner och tas upp av biofilmen. I biobädden omvandlas även ammonium till nitrat genom så kallad nitrifikation vilket utförs av bakterierna som växer i biofilmen.

Efter biobädden renas vattnet kemiskt genom tillsatts av fällningskemikalier. Fällningskemikalier doseras till vattnet och leds sedan till flockningsbassängerna så att kemikalierna fäller ut fosfor och flockar bildas. Flockarna avskiljs i slutsedimenteringen innan det renade vattnet leds ut till våtmarken och sen till Perstorpsbäcken. I våtmarken sker denitrifikation, dvs processen där nitrat omvandlas till kvävgas med hjälp av bakterier.

Slammet som avskiljs i slutsedimenteringen pumpas till försedimenteringen där det sedimenterar och pumpas till en gravitationsförtjockare.

Till reningsverket transporteras även externslam från Oderljunga reningsverk men också från trekammarbrunnar och vissa industrier i närområdet. Detta externslam grovrenas först i en externslamsmottagare som avskiljer större skräp. Slammet samlas sedan upp i en externslamsbassäng och pumpas kontrollerat in till förtjockaren tillsammans med det avskilda slammet från för- och slutsedimenteringen. Det förtjockade slammet pumpas till rötkammaren för anaerob nedbrytning och biogas bildas. Biogasen används internt för uppvärmning och till en gasgenerator, överskottsgasen förbränns i en gasfackla. Det rötade slammet avvattnat med en skruvpress och lagras på en slamplatta på reningsverket, för att senare omhändertas av extern entreprenör och används på åkermark eller som anläggningsjord.