Ekeby reningsverk

Ekeby reningsverk

Ekeby reningsverk från ovan.

Vid Ekeby avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från Ekeby tätort samt flera mindre närliggande områden. Omkring 3 500 personer är anslutna. På reningsverket renas vattnet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det renade vattnet rinner ut i Bökebergsbäcken för att sedan ansluta till Vegeå som mynnar i Skälderviken.

Inkommande avloppsvatten pumpas först upp till ett rensgaller. Där avlägsnas större föroreningar som t.ex. papper och trasor. Vattnet rinner sedan vidare till ett sandfång där grus och sand avskiljs. Sedan tillsätts fällningskemikalie för att fälla ut fosfor och organiskt material från avloppsvattnet. Kemikalieflockar bildas som sjunker till botten och separeras från vattnet i efterföljande försedimentering.

Vattnet renas sedan biologiskt med hjälp av mikroorganismer i en biobädd. I biobädden växer mikroorganismerna som en biofilm på ett plastmaterial. Vattnet rinner ner över biofilmen och organismerna bryter ner organiskt material och tar upp närsalter som fosfor och kväve. I biobäddarna omvandlas även till viss del ammonium till nitrat, genom så kallad nitrifikation.

Vattnet rinner därefter vidare till mellansedimenteringen där slam från biobäddarna avskiljs. Därefter pumpas vattnet upp till efterfällning där ytterligare fällningskemikalie tillsätts, fosfor fälls ut och flockar bildas. Flockarna avskiljs sedan i slutsedimenteringen innan det leds ut i Bökebergsbäcken.

I samband med vattenreningsprocesserna bildas slam som avskiljs i sedimenteringsbassängerna. Slammet pumpas till ett slamlager och avvattnas därefter i en skruvpress för att sedan samlas upp i containrar. Slammet omhändertas slutligen av extern entreprenör och används på åkermark eller som anläggningsjord.