Skånes Fagerhults reningsverk

Skånes Fagerhults reningsverk

Skånes Fagerhult reningsverk från ovan.

Skånes Fagerhults reningsverk är beläget i Skånes Fagerhult vid Fedingesjön. Reningsverket tar emot spillvatten från Skånes Fagerhults tätort med omnejd. Antalet anslutna är ca 850 personer. Spillvattnet renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt innan det, via ett två kilometer långt rör, släpps till norra delarna av Fedingesjön.

Inkommande spillvatten renas först mekaniskt på större skräp via ett rensgaller, sedan leds vattnet till den biologiska reningsbassängen där bakterier och mikroorganismer i ett så kallat aktivt slam bryter ner organiska föreningar och närsalter. Det biologiska slammet avskiljs sedan i en sedimenteringsbassäng där klarfasen går vidare till den kemiska reningen.

Fällningskemikalier tillsätts till vattnet som fäller ut lösta närsalter och får partiklar att flockas för att enklare avskiljas i den efterföljande sedimenteringsbassängen. Det kemiskt renade vattnet avskiljs och leds ut via ett två kilometer långt rör till andra sidan av Fedingesjön.

Det biologiska och kemiska slammet som bildas på reningsverket pumpas till en slambassäng där det dekanteras och körs sedan till Örkelljunga reningsverk för att rötas och avvattnas. Slammet omhändertas sedan tillsammans med Örkelljunga reningsverks av extern entreprenör och används på åkermark eller som anläggningsjord.