Örkelljunga reningsverk

Örkelljunga reningsverk

Örkelljunga reningsverk från ovan.

Örkelljunga reningsverk är beläget söder om Örkelljunga centrum och renar vatten från Örkelljunga tätort samt från samhällena Eket, Åsljunga och Skånes Värsjö. Vid reningsverket omhändertas även slam från ett mindre reningsverk i Skånes Fagerhult och externslam från trekammarbrunnar och slutna tankar. Spillvattnet renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt innan det släpps till recipienten Rönne Å via Pinnån.

Det inkommande spillvattnet renas först mekaniskt på större föroreningar och skräp via ett galler, här avlägsnas till exempel tvättlappar, mensskydd och annat som inte bör spolas ner i toaletten. Vattnet rinner sedan vidare till ett ej luftat sandfång där grus och sand avskiljs. Därefter pumpas vattnet upp till en försedimenteringsbassäng men innan vattnet når bassängen tillsätts järnklorid för att öka avskiljningen av partiklar som tillåts sjunka till botten av bassängen och separeras från vattnet.

Efter försedimenteringsbassängen leds vattnet till de två biobäddarna som är fyllda med ett bioblocksmaterial där bakterier och mikroorganismer växer och bildar en biofilm, vattnet sipprar genom biofilmen och renas biologisk på organiskt material och närsalter. Efter biobäddarna kommer en mellansedimenteringsbassäng som avskiljer biologiskt slam från vattenfasen.

Vattnet leds sedan till det kemiska reningssteget och slutpoleringen. Den kemiska reningen sker genom fällning och flockning med polyaluminiumklorid och en slutsedimenteringsbassäng som avlägsnar det kemiska slammet. Slutligen filtreras de allra minska partiklarna bort i ett sandfilter och därefter släpps vattnet till Pinnån som rinner förbi strax utanför reningsverket.

Vid reningen av spillvatten produceras slam som avlägsnas från vattenfasen, detta slam pumpas till en gemensam uppsamlingsbassäng innan det förtjockas med hjälp av en mekanisk förtjockare och rötas i rötkammaren. Efter rötningen skickas slammet till avvattning. Polymer tillsätts vid både förtjockningen och avvattning för att förbättra separationen mellan slam och vatten. Det avvattnade slammet omhändertags av extern slamentreprenör och används på åkermark eller som anläggningsjord.

Gasen som produceras vid den anaeroba mesofila nedbrytningen i rötkammaren används internt för uppvärmning och överskottsgasen förbränns i en gasfackla.

Till reningsverket transporteras även externslam från Skånes Fagerhults reningsverk men också från trekammarbrunnar i närområdet. Externslammet släpps till inkommande vattenström och renas med spillvattnet i reningsverket processer. Reningsverksslammet från Skånes Fagerhult släpps till slamuppsamlingsbassängen innan rötkammaren.