Minireningsverk i Svedberga och Axelvold

Minireningsverk i Svedberga och Axelvold

Två minireningsverk togs i drift under 2021, ett i Svedberga och ett i Axelvold. Minireningsverken har mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Minireningsverken är uppbyggda på liknande sätt som de konventionella reningsverken. Den mekaniska grovreningen består av en slamavskiljare där större partiklar sjunker och bildar en klarfas av vatten. Klarfasen leds vidare till två seriekopplade biobäddar, fyllda med små plastmaterial där det byggs det upp en biofilm av bakterier som hjälper till med reduceringen av organiskt material samt kvävereduceringen. I biobäddarna fortsätter större partiklar att sedimentera mot bottnen.

Efter biobäddarna tillsätts fällningskemikalie för att reducera den fosfor som finns i vattnet. Fällningskemikalien bildar flockar med fosforn och blir till ett kemslam. Slammet från båda biobäddarna samt kemsteget pumpas tillbaka till slamavskiljaren, vilken slamtöms vid behov.

Efter kemfällningen samlas vattnet upp i en utjämningstank och pumpas satsvis igenom ett UV-filter för att reducera bakteriekoncentrationen innan vattnet slutligen släpps ut till recipienten. Svedberga reningsverk låter sitt utgående vatten rinna ut i Skavebäcken och Axelvold minireningsverk rinner ut i ett tillflöde till Vege Å.