Kågeröd reningsverk

Kågeröd reningsverk

Vid Kågeröd avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten och industrivatten från verksamhetsområdet som omfattar Kågeröds tätort. Antalet anslutna personer uppgår till cirka 1 500. Tillkommer gör vatten från industrin, motsvarande ytterligare cirka 1 000 personer. På reningsverket renas vattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Det renade vattnet rinner sedan ut i den intilliggande recipienten Vegeå.

Reningsverket har två inkommande strömmar, den ena innehåller kommunalt avloppsvatten och den andra industriavloppsvatten. Dessa två strömmar förbehandlas först separat innan vatten från de två strömmarna möts vid det biologiska reningssteget för fortsatt rening.

Det kommunala spillvattnet renas först mekanisk. Vattnet får passera ett galler i vilket stora föroreningar som papper och trasor avskiljs. I efterföljande sandfång separeras sedan sand och grus bort genom att det sjunker till botten.

Industriavloppsvattnets separata förbehandling består av en kemisk rening där flock- och fällningskemikalier tillsätts för att fälla ut fosfor och få partiklar i vattnet att skapa större flockar. I en roterande skivförtjockare avskiljs sedan de bildade flockarna. Slammet som avskiljs går vidare till slambehandlingen medan vattnet går vidare till den biologiska reningen.

Vatten från båda strömmarna möts i den biologiska reningen som består av en aktivslamprocess. Mikroorganismer lever i slamflockar där de bryter ner organiskt material och omvandlar kväve från ammonium till nitrat (nitrifikation) och nitrat till kvävgas (denitrifikation) som lämnar avloppsvattnet och går upp till atmosfären. I efterföljande mellansedimentering sjunker bioslammet till botten och vattnet går vidare till nästa reningssteg. Bioslammet som sedimenterats pumpas tillbaka till aktivslamprocessen som returslam, för fortsatt rening av avloppsvatten. Men det bildas även ett överskott av bioslam i en aktivslamprocess tack vare mikroorganismernas ständiga tillväxt. Överskottsslammet tas ut från aktivslamprocessen och går vidare till slambehandlingen.

Efter den biologiska reningen tillsätts fällningskemikalier som fäller ut fosfor och bildar kemflockar. Flockarna sedimenterar och avskiljs i slutsedimenteringen innan vattnet leds ut i Vegeå.

Genom reningsverkets olika processer bildas slam. Slammet förtjockas i gravitationsförtjockare och avvattnas genom centrifugering för att sedan samlas upp i containrar. Slammet omhändertas slutligen av extern entreprenör och används på åkermark eller som anläggningsjord.