Bräddning och nödutsläpp

Bräddning och nödutsläpp

Bräddning och nödutsläpp är viktiga systemfunktioner som finns för att förhindra att avloppsvatten går baklänges om ledningarna blir överfulla. Om avloppsvattnet går baklänges riskerar det att tränga upp i golvbrunnar och gatubrunnar och orsaka översvämningar.

Bräddning

En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som görs när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir överbelastat. Det kan ske vid kraftiga regn, snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm. Vid dessa tillfällen kan stora mängder vatten komma in i ledningsnätet på kort tid. Vattnet tränger in via dagvattenbrunnar och dräneringsrör och via otäta rör och fogar. Det bräddade avloppsvattnet är vid dessa tillfällen kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten.

Bräddning kan också ske när något stoppar helt eller delvis upp i röret så att inte vattnet kan komma fram. Det kan exempelvis vara matfett som spolas ut i avloppet och orsakar stopp när det stelnar. Det kan också vara rötter som tränger in i röret eller skräp som felaktigt hamnat i avloppet.

Nödutsläpp

Nödutsläpp är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten till följd av exempelvis en driftstörning eller ett strömavbrott.

Var sker bräddningar?

Det finns en mängd platser där bräddningar och nödutsläpp kan ske, vanligen vid pumpstationer. På det flesta platser sker det sällan. Alla bräddningar rapporteras till respektive tillsynsmyndighet för vår verksamhet (kommunernas miljökontor eller Länsstyrelsen).

Vad görs för att minska behovet att brädda?

Bräddning är vanligare i kombinerade ledningssystem, där dagvatten (regnvatten) och avloppsvatten samlas i en ledning. Kombinerade ledningar var vanliga fram till 1950-talet i Sverige, då man började bygga avloppsreningsverk. NSVA arbetar idag systematiskt med att bygga bort kombinerade ledningar för dagvatten och avloppsvatten. Då minskar belastningen på ledningsnät vid kraftiga regn och därmed också behovet av bräddning.

Påverkar bräddningar badvattenkvaliteten?

Direkt efter en bräddning kan badvattenkvaliteten påverkas. Men det bräddade vattnet sprids fort och åt olika håll beroende på strömmar och vind. Det är därför svårt att säga exakt var och hur det påverkar badvattnet.  Det kan vara olämpligt att bada precis efter kraftiga regn.

Film