Bräddning och nödutsläpp

Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat. Nödutsläpp är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten till följd av exempelvis en driftstörning eller ett strömavbrott.

Varför sker bräddningar?

Bräddning är en normal systemfunktion för att förhindra att avloppsvatten går baklänges om ledningarna blir överfulla. Om det gör det riskerar vattnet att tränga upp i golvbrunnar och gatubrunnar och orsaka översvämmningar. Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm. Vid dessa tillfällen kan stora mängder vatten komma in i ledningsnätet på kort tid, dels via dagvattenbrunnar och dräneringsrör, dels via otäta rör och fogar. Vattnet vid dessa tillfällen är kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten.

Bräddning kan också ske vid kapacitetsbrist i ledningsnätet, det vill säga något stoppar helt eller delvis upp i röret så att inte vattnet kan komma fram. Det kan exempelvis vara matfett som spolas ut i avloppet och orskar stopp när det stelnar. Det kan också vara rötter som tränger in i röret eller skräp som felaktigt hamnat i avloppet.

Det finns en mängd platser där bräddningar och nödutsläpp kan ske, vanligen vid pumpstationer. På det flesta platser sker det sällan. Alla bräddningar rapporteras till respektive tillsynsmyndighet för vår verksamhet (kommunernas miljökontor eller Länsstyrelsen).

Vad görs för att minska behovet att brädda?

Bräddning är vanligare i kombinerade ledningssystem, där dagvatten (regnvatten) och avloppsvatten samlas i en ledning. Kombinerade ledningar var vanliga fram till 1950-talet i Sverige, då man började bygga avloppsreningsverk. NSVA arbetar idag systematiskt med att bygga bort kombinerade ledningar för dagvatten och avloppsvatten. Då minskar belastningen på ledningsnät vid kraftiga regn och därmed också behovet av bräddning.

Påverkar bräddningar badvattenkvaliteten?

Direkt efter att en bräddning påverkas badvattenkvaliteten. Men det bräddade vattnet sprids fort och åt olika håll beroende på strömmar och vind. Det är därför svårt att säga exakt var och hur det påverkar badvattnet.  Det kan vara olämpligt att bada precis efter kraftiga regn.

Så fungerar VA-system när det regnar