NSVAs arbete mot översvämningar

NSVAs arbete mot översvämningar

Kraftiga regn kan överbelasta avloppsledningar och orsaka översvämningar på gator och i källare. NSVA arbetar kontinuerligt med att på olika sätt avlasta ledningarna för dagvatten och spillvatten. På så vis minimeras risken för översvämningar. 

Att bygga om ledningsnät tar tid och är kostsamt. NSVAs mål är att välja de mest effektiva lösningarna samtidigt som VA-taxan nyttjas på bästa sätt.

Anlägga dagvattenmagasin

En viktig åtgärd för att minska risken för översvämningar är att anlägga dagvattenmagasin. Dessa hjälper till att avlasta dagvattenledningar, bäckar och hav när det regnar kraftigt. Då fördröjs vattnet i magasinet så att flödet nedströms blir jämnare och risken för översvämning minskar.

Anlägga diken, dammar och gröna ytor

När nya bostadsområden, parker, grönytor och torg planeras försöker man i möjligaste mån begränsa andelen hård yta, alltså asfalterade eller stenlagda ytor. Istället anläggs mark och växtlighet som kan ta hand om dagvattnet och avlasta ledningarna.

I nya områden byggs vanligen också öppen dagvattenhantering där regnvattnet leds bort till diken och dammar. Ibland byggs även ytor som kan användas som översvämningsområden i samband med kraftiga regn, till exempel en nedsänkt yta i ett parkområde.


Dagvattendamm i Landskrona.

Förnya dagvattenledningar

Genom att anlägga större ledningar för dagvatten minskas risken för att ledningen överbelastas vid kraftiga regn. Nya dagvattenledningar dimensioneras för att klara regn som återkommer med vissa intervall. Dimensioneringen utgår ifrån hur ofta det kan accepteras att systemet blir helt fullt och inte längre leder undan något vatten. Vanligen är en acceptabel återkomsttid för 10-30 år beroende på typ av bebyggelse och andra omständigheter. Till grund ligger regnstatistik baserade på historiska nederbördsdata. Hänsyn tas också till framtida ökningar av nederbörd till följd av klimatförändringar. Vid nyanläggning av dagvattenledningar använder NSVA ett dimensionerande regn som är 20 procent större än dagens regn.

Åtgärda felkopplade ledningar

I områden där gatans ledningar för dagvatten och spillvatten är separerade, ska också fastigheternas ledningar för dagvatten och spillvatten vara separerade. Det betyder att stuprör, dräneringsbrunn samt eventuella golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart ska vara rätt kopplade. Det är fastighetsägarens ansvar att ledningarna på fastigheten är separerade. I områden med stora problem sker arbetet systematiskt genom kartläggning av felkopplingar och läckage. Se Åtgärda felkopplingar på din fastighet.