Förebygg översvämningar

Förebygg översvämningar

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att skydda dig själv och din egendom vid kraftiga skyfall och minska risken för översvämning i ditt hus och på din tomt. Det finns en hel del åtgärder du kan göra. 

 • Kontrollera att du har ett fullgott försäkringsskydd.
 • Rensa hängrännor och eventuella dagvattenbrunnar.
 • Säkerställ att fastighetens ledningsnät är i gott skick och rätt kopplat. Kontakta en firma som kan filma ledningarna och spola igenom dem om det behövs. Saknar du ritningar över fastigheten? Kontakta NSVA, eventuellt har vi  ritningar i våra arkiv.
 • Rinner vatten på marken från eller mot dina byggnader? Marken ska luta från dina byggnader.
 • Vatten från din fastighet får inte rinna till omkringliggande fastigheter.
 • Är du osäker på om din fastighet tidigare översvämmats eller om det finns en högre risk att fastigheten översvämmas vid regn, kontakta NSVA, så kan vi se i våra register och i ledningskartan.
 • Finns det risk att det rinner in vatten till din fastighet från intilliggande områden är det bra att förbereda sig med material för att skärma av flödet. Sandsäckar är ett exempel på lämpligt material för att stänga ute vatten.
 • Håll koll på väderrapporter och varningar om du vet att ditt hus ligger inom ett riskområde för översvämning.

Hus med källare extra utsatta för översvämningsrisk

Hus med källare innebär extra risk för översvämning eftersom det ligger under markplan. Se till att:

 • Ingenting av större värde eller oersättliga saker placeras i källaren.
 • Inte inreda källaren för bostadsändamål
 • Införskaffa en dränkbar pump för att pumpa vid översvämning och testa den regelbundet.
 • Inför ett skyfall placera sandsäckar eller täta med lämpliga föremål över avloppsbrunnar i källaren för att minska mängden upptryckande vatten från avloppsledningen.
 • Kontrollera hur strömmen kan brytas lokalt för källaren och om det kan ske utan att dräneringspumpar eller pumpar för källartrappor och garagenedfarter bryts. Det är viktigt att bryta strömmen för de delar som översvämmas, men inte för de delar där pumpar behöver ström. Kontakta behörig elektriker för att säkerställa att allt är rätt gjort.
 • Bor du i ett område med separat dagvattenledning behöver du kontrollera att spygatter i källartrappor eller garagenedfarter är kopplade på dagvatten med åtskiljande pumpning. Detta innebär att dagvatten (regn) inte ska kunna trycka upp genom avloppsbrunnar i din fastighet när det står vatten ända upp i nivå med din gata och dagvattennätet är fullt. Är dina spygatter kopplade utan pumpning på spillvattenledningen eller dagvattenledningen riskerar du att orsaka översvämning både hos dig och dina grannar.
 • För dig som är ansluten till ett kombinerat avloppsledningssystem är risken för översvämning större. Här är allt kopplat på samma ledning och vid kraftiga regn kommer du att få översvämning i källaren. Undvik detta genom att installera ett återströmningsskydd som placeras på avloppsledningarna inne i din fastighet. Eller led vattnet till en pump som skiljer vattnet från avloppen inne i huset från det som ligger på utsidan av huset. Är du osäker på vilket sorts system din fastighet är kopplad på kontaktar du NSVA. Kontakta en VVS-firma för att installera återströmningsskydd.

NSVA har som målsättning att ersätta alla kombinerade system med separata men det är ett omfattande arbete och enligt dagens planer färdigställt först år 2050.