Förebygg översvämningar

Förebygg översvämningar

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att skydda dig själv och din egendom vid kraftiga skyfall och minska risken för översvämning i ditt hus och på din tomt. Det finns en hel del åtgärder du kan göra.

 • Rensa hängrännor och eventuella dagvattenbrunnar.
 • Vattnet bör om möjligt rinna från byggnaden. Vattnet från din fastighet får inte rinna till omkringliggande fastigheter.
 • Finns det risk att det rinner in vatten till din fastighet från intilliggande områden är det bra att förbereda sig med material för att skärma av flödet. Sandsäckar är ett exempel på lämpligt material för att stänga ute vatten. En annan mer långsiktig lösning kan vara att se över höjdsättningen på din tomt.
 • Om du vet att ditt hus ligger inom ett riskområde för översvämning är det bra att hålla koll på väderrapporter och varningar.
 • Säkerställ att fastighetens ledningsnät är i gott skick och rätt kopplat. Se Åtgärda felkopplingar på din fastighet. Kontakta en firma som kan filma ledningarna och spola igenom dem om det behövs.
 • Är du osäker på om din fastighet översvämmats tidigare, kontakta NSVA, så kan vi se om anmälan om översvämning inkommit för aktuell fastighet.
 • Saknar du ritningar över fastigheten? Kontakta NSVA, eventuellt har vi ritningar i våra arkiv. Information/ritningar kan även finnas i kommunens arkiv.
 • Kontrollera att du har ett fullgott försäkringsskydd.

Källaröversvämningar: hus med källare extra utsatta

Hus med källare innebär extra risk för översvämning eftersom källaren ligger under markplan. Tänk på följande:

 • Ingenting av större värde eller oersättliga saker bör placeras i källaren.
 • Inred inte källaren för bostadsändamål.
 • Skaffa en dränkbar pump för att kunna pumpa vid översvämning. Den bör testas och underhållas regelbundet.
 • Inför ett skyfall kan sandsäckar eller dylikt placeras över avloppsbrunnar i källaren för att minska mängden upptryckande vatten från avloppsledningen.
 • Kontrollera hur strömmen kan brytas lokalt för källaren och att det kan ske utan att strömmen för eventuella pumpar bryts. Pumpar för dränering, källartrappor och garagenedfarter behöver vara i drift. Kontakta behörig elektriker för att säkerställa att allt är rätt gjort.
 • Om du bor i ett område med separat dagvattenledning ska du kontrollera att spygatter och liknande är kopplade på dagvatten med åtskiljande pumpning. Dagvatten från dränering/källartrappor/garagenedfarter bör pumpas till dagvattensystemet. Då kan översvämning i dessa punkter inte ske när dagvattennätet dämmer till gatunivå.
 • Dagvatten från dränering/källartrappor/garagenedfarter eller annat dagvatten får inte vara anslutet till spillvattensystemet. Sådana felkopplingar ökar risken för översvämningar hos dig och andra.
 • Om fastigheten är ansluten till ett kombinerat ledningsnät avleds dag- och spillvatten till samma ledning. Den kombinerade ledning kan dämma vid kraftiga regn, varför det finns en ökad risk för källaröversvämning i dessa områden. Denna risk kan minimeras genom att återströmningsskydd installeras på fastigheten. Förbered gärna separering, genom att anlägga dag- och spillvattenledningar på fastigheten. Kontakta en VVS-firma för VA-arbeten på fastigheten.

Läs gärna Information till fastighetsägare om källaröversvämningar.

NSVA har som målsättning att ersätta alla kombinerade system med separata men det är ett omfattande arbete och enligt dagens planer färdigställt först år 2050. Kontakta gärna NSVA för mer information om när separering kan vara aktuellt för ditt område.

Illustrerad översvämning i källare.