Frågor och svar om översvämning

Frågor och svar om översvämning

Varje ersättningsärende som kommer in till NSVA behandlas separat utifrån resultatet av en utredning som NSVA startar vid översvämningsärenden. Svaret kan bli olika för fastigheter och gator beroende på förutsättningarna. Vid sidan om dimensioneringen av ledningsnätet tittar NSVA bland annat på hur de privata ledningarna på fastigheterna är kopplade och hur vattnet kom in.

Vi vill gärna ha in ditt ersättningskrav så fort som möjligt, men det räcker att du skickar in det när skaderegleringen med försäkringsbolaget är klar.

Varje ersättningsärende som har kommit in till NSVA behandlas separat. Svaret kan bli olika för fastigheter och gator beroende på förutsättningarna. NSVA tittar bland annat på dimensioneringen av ledningsnätet samt hur de privata ledningarna på fastigheterna är kopplade och hur vattnet kom in.

Det är främst självrisken man kan få ersättning för. Om undersökning visar att den allmänna anläggningen inte lever upp till skäligt anspråk på säkerhet, är VA-huvudmannen ersättningsskyldig.

Det finns ingen blankett för ersättningskravet, ett enkelt brev räcker samt kvitto eller liknande som styrker hur stor självrisk man har.

Kravet ska skickas till NSVA, Box 2022, 250 02 Helsingborg eller till kundservice@nsva.se. Brevet behöver inte märkas med något särskilt namn.

Ja, fastighetsägaren kan överklaga till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Sedan tidigare arbetar NSVA systematiskt med att renovera ledningar och ta bort felkopplingar i alla NSVA-kommuner. Vi medverkar vid kommunens detaljplaner och byggprojekt för att VA-systemet ska uppfylla gällande krav. Exceptionella regn är systemen inte dimensionerade för och det kommer systemen tyvärr aldrig att vara.

Vid skyfall rinner så mycket vatten av att det inte får plats i ledningarna. Stora ledningar tar stor plats i gatorna där mycket annat också ska få plats och är dessutom väldigt kostsamma. Därför är det inte kostnadseffektivt att bygga ledningar som ska klara en extremsituation. Istället behöver vi ha kapacitet att leda vatten på ytan på ett sätt som inte leder till skador (så kallade sekundära avrinningsvägar).

Bräddavloppen finns för att minska vattentrycket i spillvattensystemet vid kraftiga regn så att risken för källaröversvämningar minskar.

NSVA utreder hela ledningsnätet och ser var det är lämpligast att vidta åtgärder. Backventiler är oftast inte den bästa lösningen för helheten. Om vi skulle sätta backventiler på exempelvis tre fastigheter längs en gata och det sedan ändå blir ett överbelastat ledningsnät så är det troligtvis några andra källare som översvämmas istället.

Det kravet som kan ställas, och ofta ställs, är att inget dagvatten får vara kopplat på spillvattenledning där ledningarna i gatan är separerade. Det kan handla om felkopplade stuprör, källartrappor eller garagenedfarter som är kopplade på spillvattenledning och avvattningsrännor/rännstensbrunnar som är felkopplade.

NSVA kontrollerar allt fler fastigheter utifrån inrapporterade problem. Det görs med rök som trycks ut i ledningarna. Om du som fastighetsägare är osäker kring hur din fastighet är kopplad så kontakta en entreprenör/spolbil för hjälp. Särskilt viktigt är det att kolla upp detta i samband med att du tänker göra åtgärder i din trädgård. Har du felkopplat och drabbas kommer din möjlighet till ersättning att påverkas.

Vid ny- eller ombyggnation har kommunen möjlighet att ställa krav på vilken markhöjd som hus ska byggas, fördröjning av dagvatten och andra krav för klimatanpassning.

De skadedrabbade ska vara VA-abonnenter och fastighetsägare. Hyresgäster ska anmäla översvämningen till sitt försäkringsbolag och sin fastighetsägare.

Den kommunala VA-huvudmannen (här representerad av NSVA) ansvarar för att dagvattenledningarna är dimensionerade för att klara att forsla undan regnvattnet upp till och med ett så kallat 10-årsregn enligt Svenskt Vatten P90 (gäller ledningar byggda fram t.o.m. 2016 då nya rekommendationer antogs) i tätbebyggda områden.

För områden byggda 2017 och framåt kommer sannolikt rättspraxis säga 20-årsregn för motsvarande då det är vad VA-branschen numera rekommenderar, Svenskt Vatten P110.

Kontakta en spolbilsfirma för att få hjälp med detta. De kan undersöka med färg, rök- eller filmkamera. Man kan också undersöka själv genom att hälla mjölk där stuprören går ner i marken och se om det blir vitfärgat vatten i spolbrunnen på spillvattenledningen. Men då måste man först vara säker på var man har sin spillvattenspolbrunn (och eventuell dagvattenspolbrunn).

 • Översvämning via inträngande vatten från markytan kan förhindras bland annat genom förändring av marklutningar, invallningar och pumpning av vatten från lågpunkter.
 • Vid anläggningsarbeten i trädgården och ombyggnation av huset bör du fundera på vad du kan göra för att skydda din fastighet. Att se till så att vattnet alltid rinner bort från byggnader är en viktig åtgärd. Att bygga bort källartrappor och garagenedfarter samt säkerställa att källarfönster är täta är andra exempel. Man kan också fundera på om det går att avveckla öppna avloppslösningar i källaren.
 • Förebyggande åtgärder som har bättre effekt ju fler som gör dem, är att fördröja dagvatten inom den egna fastigheten. Undvik att hårdgöra marken (till exempel stensätta garageuppfart och stora områden i trädgården).
 • Servisledningarnas kondition och funktion bör kontrolleras regelbundet.
 • Kontrollera att inget dagvatten från stuprör, källartrappor och garagenedfarter är kopplat på spillvattenledningen. Det ska vara kopplade till dagvattenledning.
 • Husgrundsdränering som är kopplad till spillvattenledning kan kopplas bort och istället ledas till dagvattenledning via pumpning.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet.
 • Förvara inga värdefulla eller känsliga föremål i källaren. Placera tvättmaskin, frysbox etc. på plattform upphöjd från källargolvet.
 • Införskaffa en dränkbar pump för tömning av källaren i händelse av översvämning.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet i händelse av översvämning.
 • Risk för översvämning genom dämning (baktryck) i ledningsnätet kan minskas eller elimineras med rätt utförd installation av bakvattenventiler eller låsbara golvbrunnar.