Åtgärda felkopplingar på din fastighet

Åtgärda felkopplingar på din fastighet

Du som fastighetsägare ansvarar för att ledningarna för dagvatten (regn) och spillvatten (till exempel från toalett och vask) från din fastighet är åtskilda. Det betyder att du måste se till att stuprör, dräneringsbrunn samt golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart är rätt kopplade.

Fram till 1960-talet var det vanligt med kombinerade ledningar för dagvatten och spillvatten. Numera byggs separata ledningar och äldre områden byggs successivt om. Det betyder att hus i äldre bostadsområden kan ha felkopplade ledningar. Felkopplade ledningar kan överbelasta ledningsnätet vid skyfall och leda till översvämningar. Spillvatten kan också tränga upp ur golvbrunnar i närliggande fastigheters källare. Det kan faktiskt räcka med att en enda villa i ett bostadsområde har felkopplade ledningar för att det ska bli översvämning i flera grannhus.

Källartrappa/garagenedfart

Om felkopplingen finns i en brunn i en källartrappa, kan det räcka med att du gjuter igen brunnen eller monterar ett tak över platsen. Takutsprånget ska vara minst tio centimeter. Tänk även på att lägga kantsten runt trapphålet så att vatten inte kan rinna ner över kanten.

Om felkopplingen finns i anslutning till en garagenedfart krävs det att du installerar en pump som pumpar vattnet till en dagvattenbrunn på tomten.

Tak över källartrappa.

Dränering

I områden med separata ledningar för dagvatten i gatan, ska ledningarna för dagvatten och spillvatten från fastigheten vara åtskilda. Det betyder inte att du genast behöver gräva upp runt huset. Däremot måste ledningarna kopplas rätt. Vi rekommenderar att du installerar en pump för att pumpa dräneringsvattnet till en dräneringsbrunn och sedan vidare till kommunens dagvattenledningsnät via en självfallsledning.I områden med kombinerade ledningar för dagvatten och spillvatten krävs det inte att ledningarna på din fastighet separeras. Vi rekommenderar däremot alla fastighetsägare att separera dag- och spillvatten om ledningarna ska läggas om i samband med renovering av huset, dränering eller liknande.

För praktiska frågor kring själva utförandet av dränering ber vi dig att kontakta din entreprenör.

Göra själv eller anlita?

Att separera dagvattnet från spillvattnet behöver inte vara särskilt svårt eller kostsamt. Det kan i bästa fall räcka med att leda ut regnvattnet till gräsmattan. Se sidan Ta hand om regnvattnet för att få inspiration på lösningar. Tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar. Det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har dock inte rätt att rekommendera någon särskild firma.

Redovisa åtgärder till NSVA

Om du fått föreläggande om att separera dina ledningar måste du, oavsett vilket alternativ du väljer eller var felet ligger, redovisa dina åtgärder till NSVA. Läs mer på Kontroll av ledningar.