Om du drabbas av översvämning

Om du drabbas av översvämning

Drabbas du av en översvämning på din fastighet är det antingen NSVA eller du som är ansvarig för att bekosta sanering och reparation. Vem som är ansvarig beror på om orsaken till översvämningen ligger inom din fastighet eller på det kommunala ledningsnätet.

Så här gör du om du råkar ut för en översvämning

1. Akuta åtgärder

  • Bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål. Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
  • Vid en omfattande översvämning skaffa, låna eller hyr en pump för att tömma byggnaden. Räddningstjänsten tömmer bara samhällsviktiga byggnader.
  • Dokumentera skadan med fotografier, gärna så att vattennivån syns.

2. Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan

Anmäl översvämningen till ditt försäkringsbolag. Det är försäkringsbolaget som ersätter eventuella skador och som hjälper dig med saneringsåtgärder i det akuta skedet. Ditt försäkringsbolag kontaktar sedan NSVA för eventuella regresskrav.

3. Anmäl översvämningen till NSVA

Anmäl översvämningen till NSVA. Vi utreder anledningen till översvämningen och bedömer vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika att du drabbas igen. Vi tittar också på om du har rätt till ersättning för till exempel självrisk. Vi hanterar även eventuella regresskrav från ditt försäkringsbolag.

NSVA:s ansvar

NSVA är ansvariga om översvämningar beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna eller ifall dessa är underdimensionerade i förhållande till gällande krav.

Ditt ansvar börjar vid förbindelsepunkten

Du som fastighetsägare är ansvarig för översvämningar som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar.

Gränsen för ditt ansvarsområde börjar vid förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är placerad 0,5 m utanför fastighetsgräns om inget annat anvisats. Ofta finns en servisventil på dricksvattenledningen och spolbrunn på dag- och spillvattenledningarna (se bild vid den streckade ansvarsgränsen) som sitter omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.

Gränsen för vem som ansvarar för vad, går vid förbindelsepunkten.