Kontroll av ledningar

Kontroll av ledningar

För att undersöka om dagvatten (regn) och spillvatten (avlopp) från en fastighet går till rätt ledning, använder NSVA rök och färgat vatten.

Felaktigt kopplade ledningar kan leda till översvämning

Ett exempel på en felkoppling är att dagvattnet leds ut i spillvattenledningen istället för i dagvattenledningen. Vid kraftiga regn kan ledningsnätet överbelastas och leda till översvämning. Spillvatten kan också tränga upp golvbrunnar i närliggande fastigheter.

Ett annat exempel på en felkoppling är att spillvatten är anslutet till dagvattnet och då avleds spillvatten direkt ut i bäckar, åar eller hav utan rening.

Så går en kontroll av ledningar till

Innan undersökningen får du ett brev från oss med information och tid. Undersökningen är kostnadsfri. I de flesta fall behöver vi bara komma åt brunnar och stuprör på fastigheten och då behöver du inte vara hemma. Om vi behöver komma in i huset kontaktar vi dig först. Vid undersökningen hälls färg och vatten i stuprör och brunnar för att se var vattnet hamnar.

Innan undersökningen

Inför undersökningen bör du se till att vattenlås i exempelvis handfat, dusch, toaletter, pannrum och källare är fyllda så att det inte tränger in rök i bostaden. Röken är ofarlig, men kan utlösa brandlarm.

Du som fastighetsägare ansvarar också för att se till att rensbrunnar, samlingsbrunnar och brunnar med sandfång och/eller vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Samlingsbrunn är den brunn på fastigheten dit dagvatten- och/eller spillvattenledningar inne på fastigheten leds innan det leds vidare ut till huvudledningarna i gatan. Det kan finnas flera samlingsbrunnar på en fastighet.

Vattenlås hindrar lukt från ledningsnätet att ledas vidare. Vattenlåset hindrar också rök vid undersökningen, varför NSVA måste ha möjlighet att tömma dessa innan undersökningen genomförs.

Sandfånget är till för att fånga upp sand och annat så att detta inte följer med ut i huvudledningarna och orsakar stopp där.

Efter undersökningen

Du som fastighetsägare ansvarar för att ledningarna för dagvatten (regn) och spillvatten (avlopp) från din fastighet är åtskilda. Skulle någon felkoppling upptäckas kommer NSVA att ställa krav på detta åtgärdas. Mer information hittar du på sidan Åtgärda felkopplade ledningar på din fastighet.

Detta säger lagen

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, §18, är huvudmannen (din kommun) inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till VA-nätet om anslutningen har väsentliga brister. ”Väsentliga brister” kan till exempel vara felkopplade ledningar och otäta avloppsserviser. Skulle en felkoppling upptäckas kommer NSVA att ställa krav på berörda fastighetsägare att åtgärda detta inom en begränsad tid. Du kommer då att få ett särskilt krav ställt på dig. Är åtgärden inte klar inom denna tid skickas ärendet till mark- och miljödomstolen. Detta leder ofta till vitesföreläggande samt fortsatt krav på åtgärd.