Avloppsrening

Avloppsrening

NSVA renar avloppsvattnet enligt högt ställda miljökrav. Avloppsvattnet transporteras via avloppsledningar och pumpstationer till respektive avloppsreningsverk.

NSVA driver och sköter 16 reningsverk i varierande storlek, ända från minireningsverket i Svedberga med cirka 100 anslutna personer till Öresundsverket i Helsingborg med cirka 150 000 anslutna personer.

Varje dag renar de 16 verken tillsammans 90 miljoner liter vatten från 250 000 personer. Dessutom har de i olika grad skolor, sjukhus, affärer, industrier och andra verksamheter anslutna.

Alla NSVA:s reningsverk är konstruerade på olika sätt, anpassade bland annat efter hur många personer som är anslutna, var de ligger och hur känslig recipienten är. Varje reningsverk har specifika utsläppskrav som definierar vilka halter som måste uppnås i det renade vattnet. Generellt renas 90 % av fosforn och 80 % av kvävet som kommer in till reningsverken.

Karta över NSVA:s reningsverk.