Vad innehåller avloppsvatten?

Vad innehåller avloppsvatten?

Innan avloppsvatten får släppas ut måste det enligt lag tas om hand och renas. I annat fall kan de föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet påverka miljön eller människors hälsa negativt. Våra avloppsreningsverk är gjorda för att rena vatten från hushåll, det vill säga toalett-, bad-, disk och tvättvatten.

Föroreningar och smittämnen i avloppsvattnet.

Bakterier, virus och parasiter

Avloppsvatten innehåller bakterier, virus och parasiter som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur. Det är framför allt på grund av denna risk som avloppsvattnet måste renas för att inte utgöra en risk för människors hälsa.

Fast material

I avloppsvattnet finns fasta partiklar som toalettpapper, sand och matrester. Dessutom innehåller det också skräp som tops, våtservetter och tamponger. Dessa saker får inte spolas ner i avloppen utan ska kastas som avfall. I avloppet kan skräpet orsaka stopp och förstöra pumpar.

Organiskt material

Avloppsvatten innehåller organiskt material som finns i det mesta som hamnar i avloppet, exempelvis matavfall, bajs och toalettpapper. Organiskt material kan brytas ner av mikroorganismer. Vid nedbrytningen använder mikroorganismerna syre och om avloppsvattnet skulle släppas ut orenat finns risk för syrebrist i de sjöar, hav och vattendrag som tar emot vattnet. Syrebrist kan i värsta fall leda till att fisk och bottenlevande djur dör.

Näringsämnen

Avloppsvatten innehåller många olika näringsämnen, de två mest betydande är fosfor och kväve som bland annat finns i kiss och bajs. Dessa fungerar som gödning för växter och om de släpps ut i vattendrag i för stora mängder bidrar de till övergödning. Övergödningen leder till en onormalt stor tillväxt av alger och andra växter, och när de dör förbrukas syre vid nedbrytningen. På så sätt leder övergödning till syrebrist. Kväve och fosfor är också en viktig resurs för att vi ska kunna producera mat, inget kan växa utan kväve och fosfor. Därför är det viktigt att vi återanvänder dessa näringsämnen ur avloppsvattnet så att vi kan använda dem på våra åkrar igen. Framför allt är det viktigt att återanvända fosfor, som är en ändlig resurs.

Energi

I avloppsvattnet finns också energi som vi kan ta tillvara på. Det organiska materialet kan användas för att producera biogas. Biogas kan användas som drivmedel till fordon, uppvärmning samt för att generera el. Värmen i avloppsvattnet kan återvinnas i en värmeväxlare.

Mikroföroreningar

Avloppsvattnet innehåller dessutom mikroföroreningar. Det är till exempel läkemedel som passerat våra kroppar samt kemikalier och andra miljöfarliga ämnen som bland annat kan finnas i kosmetika. Många av dessa ämnen kan renas med avancerad rening. Mycket forskning pågår inom området men än så länge har endast några få reningsverk i Sverige denna typ av rening. Inom NSVA finns avancerad rening med ozon på utvecklingsanläggningen RecoLab i Helsingborg.