Lundåkraverket

Lundåkraverket

Lundåkra reningsverk från ovan.

Lundåkraverket ligger i södra Landskrona och är det näst största reningsverket inom NSVA. Det togs i drift redan 1962, men har sedan dess byggts ut och förändrats i flera etapper för att anpassas efter nya tekniska förutsättningar och miljökrav. På reningsverket renas idag vattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Det renade vattnet leds ut till Öresund med en utloppsledning i hamnområdet.

Upptagningsområdet för Lundåkraverket omfattas av Landskrona tätort, Glumslöv, Ålabodarna, Sundvik, Härslöv, Norra Vadensjö, Annelöv, Kvärlöv, Saxtorp, Häljarp, Ven, Asmundtorp, Råga Hörstad, Munkebäck, Tullstorp samt avloppsvatten från Teckomatorp, Billeberga och Tågarp i Svalövs kommun. Totalt renas spillvatten från ca 46 000 personer.

Spillvattnet renas först mekaniskt, vattnet passerar ett galler i vilket stora föroreningar som papper och trasor avskiljs. I efterföljande sandfång avskiljs sedan sand och grus genom att det får sjunka till botten. Den mekaniska reningen avslutas med två försedimenteringsbassänger i serie där partiklar (så kallat primärslam) får sedimentera till botten av bassängerna. Den första försedimenteringsbassängen används även för hydrolys av slammet, vilket är en process vars syfte är att producera lättillgänglig kolkälla för den kommande biologiska fosforreningen.

I det biologiska reningssteget tas hjälp av bakterier. Främst bryter bakterierna ner organiskt material och tar upp närsalter som kväve och fosfor. På Lundåkraverket används en process som kallas biologisk fosforrening vilket innebär att vattnet först passerar syrefria bassänger med hög halt lättillgängligt kol, därefter tillsätts luft. Resultatet blir minskad halt av fosfor i vattnet. I den biologiska aktivslamanläggning av typen Bio-Denipho sker bland annat kväverening i form av nitrifikation och denitrifikation. Det innebär att ammonium omvandlas till nitrat, vilket i sin tur omvandlas till kvävgas som lämnar vattnet upp till atmosfären. Bakterierna växer i flockar som efter det biologiska reningssteget avskiljs från vattenfasen i efterföljande sedimentering.

Efter den biologiska processen finns ett kemiskt reningssteg. Här tillsätts vid behov fällningskemikalie för att avlägsna kvarvarande mängd fosfor. Flockarna som bildas när fällningskemikalien reagerar med fosforn, avskiljs i den efterföljande lamellsedimenteringen som också är slutsedimentering på verket. Det renade vattnet leds sedan ut i Öresund.

I samband med vattenreningen bildas slam. Primärslammet från försedimenteringen samlas upp och förtjockas innan det förs till rötkammaren. I rötkammaren bryter bakterier ner slammet och samtidigt bildas biogas. Biogasen används av närliggande Landskrona Energi för produktion av fjärrvärme. Övrigt slam på reningsverket förtjockas och allt slam avvattnas med centrifug. Slutligen transporteras det bort för omhändertagande av extern entreprenör och används på åkermark eller som anläggningsjord.