Oderljunga reningsverk

Oderljunga reningsverk

Oderljunga reningsverk från ovan.

Oderljunga reningsverk i Perstorps kommun är ett av NSVAs mindre reningsverk och tar emot spillvatten från cirka 280 personer. Verksamhetsområdet är Oderljunga och Häljalt tätorter med omnejd. Spillvattnet renas både mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Reningsverket består av en aktivslambassäng med en gravitationsförtjockare och en slambassäng. Det renade vattnet släpps till en infiltrationsbädd och senare ut i Oderbäck.

Inkommande vatten rensas först på större skräp i ett galler och leds sedan till den biologiska aktivslambassängen där bakterier bryter ner organiskt material och tar upp närsalter så som kväve och fosfor. Bakterier utför även en kvävereningsprocess som kallas nitrifikation som innebär att ammonium omvandlas till nitrat under tillsättning av syre till vattnet. I aktivslambassängen tillsätts också fällningskemikalie vilken minskar halten fosfor i vattnet.

Bakterier och kemfällningen bildar slam som avskiljs från det renade vattnet i en efterföljande gravitationsförtjockare.

Slutligen leds det renade vattnet till en infiltrationsbädd innan det släpps ut via Oderbäck till Bäljane å, i Rönne ås avrinningsområde.

Det avskilda slammet samlas upp i en slambassäng för senare transport till Perstorps avloppsreningsverk för rötning och avvattning. Slammet omhändertas sedan tillsammans med slammet från Perstorp reningsverk av extern entreprenör och används på åkermark eller som anläggningsjord.