Krav för verksamheter

Vid VA-anslutning för företag kan det, beroende på verksamhetstyp, finnas särskilda krav både från NSVA och olika myndigheter. Ett exempel kan vara krav på sprinkleranläggning i många verksamheter. NSVA ställer i vissa fall krav för att skydda ledningsnät och vattenkvalitet.

Här listas några saker som kan vara aktuella för din typ av verksamhet. Diskutera vad som gäller just dig och lämpliga lösningar med din handläggare på NSVA. Har du inte ännu fått någon handläggare kontakta oss på tel 010-490 97 00 så hjälper vår kundservice dig till rätt person.

Sprinkler

För många verksamheter ställs det krav på sprinkleranläggning, exempelvis butiker, kontor, hotell, restauranger, lager och sjukvårdsinrättningar. Om sprinkler ska installeras ska detta anges i VA-anmälan tillsammans med uppgifter om önskat vattenflöde.

NSVA har ingen skyldighet att tillhandahålla vatten för släckvattenförsörjning och därför rekommenderar vi att tank installeras vid sprinklerinstallation. För att undvika stillastående vatten i vattenservisen ska förbrukningsvatten och sprinklervatten tas från samma servis och delas inne i undercentralen. Sprinklerdelen ska vara avskild med återströmningsskydd.

Fettavskiljare

Vid livsmedelsproduktion, restaurang, café samt kök och servering för kommersiellt ändamål behövs vanligen fettavskiljare.

Om fettavskiljare ska installeras ska detta anges i VA-anmälan. Dimensionering av fettavskiljaren samt övrig information om fettavskiljaren skickas till NSVA i samband med VA-anmälan. Fettavskiljaren ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1825-1 och 1825-2. NSVA står inte för dimensionering av fettavskiljaren, däremot brukar återförsäljarna vara behjälpliga.

Läs mer om fettavskiljare >>

Slam- och oljeavskiljare

Om slam- och/eller oljeavskiljare ska installeras ska detta anges på VA-anmälan. Dimensionering samt övrig information om avskiljaren ska skickas till NSVA i samband med VA-anmälan. Avskiljaren ska uppfylla kraven enligt SS-EN 858-2. NSVA står inte för dimensionering av oljeavskiljaren, däremot brukar återförsäljarna vara behjälpliga.

Mer information om NSVAs krav kring slam- och oljeavskiljare finns i ”Riktlinjer för slam- och oljeavskiljare inom NSVA”.

Överhalter

För verksamheten med spillvatten som överskrider tillåtna värden kan det vara aktuellt med överhaltsavgifter. Detta kan till exempel gälla restauranger och livsmedelsproduktion samt industri.

I VA-taxebilagan finns avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten, avgifterna kallas för överhaltsavgifter. Överhaltsavgifter ska betalas av de verksamheter som belastar reningsverken mer än ett normalhushåll och ska täcka kostnaderna för den ökade belastningen. Brukningsavgift för överhalter tas ut enligt gällande VA-taxa.

Läs mer om industrispillvatten och överhaltsavgifter

Återströmningsskydd

Det finns olika kategorier (1-5, där 5 är värst) på vätskor och smittkällor som kan kontaminera dricksvattennätet. Återströmningsskyddet ska vara anpassat efter den kategori som din verksamhets farliga smittkällor är kopplat till. För bedömning av vilken kategori ni har kontakta din handläggare på NSVA.

Återströmningsskyddet ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1717 och placeras på ledningen efter B-ventilen.

Läs mer om återströmningsskydd och backventil

Dagvatten – fördröjning och rening

För fastigheter med stora ytor, exempelvis logistik, lager och parkeringar, är det viktigt hur dagvattnet hanteras, exempelvis i form av fördröjning och rening.

Krav på dagvattenfördröjning och i vissa fall rening ställs vanligen i detaljplanen och/eller bygglovet. Om dagvatten ska fördröjas på fastigheten ska detta anges särskilt i VA-anmälan. 

Läs mer om dagvatten

Mer information finns även i vår dagvattenpolicy. Där finns även många bildexempel på dagvattenlösningar.

Särskild information för några verksamhetstyper