Öresundsverket

Öresundsverket togs i drift 1974 och ligger i södra delarna av Helsingborg, nära färjeläget. Omkring 130 000 personer samt en mängd större och mindre industrier är anslutna till reningsverket, som tar emot i genomsnitt 55 000 kubikmeter vatten varje dygn.

Öresundsverket är ett av Sveriges största reningsverk som enbart drivs med biologisk fosforavskiljning, det vill säga inga kemikalier tillsätts för att rena vattnet från fosfor. Vid flödestoppar finns utjämningsbassänger till vilka vattnet kan pumpas. Där är det möjligt att tillsätta fällningskemikaler för avskiljning av fosfor vid behov.

Reningsprocessen

Först renas vattnet mekaniskt genom ett galler. I gallret rensas föroreningar som är större än 3 mm bort. Här hittar man allt från matrester och papper till skräp som inte borde hamnat i avloppet. Under 2012 samlades här upp mer än 210 ton föroreningar. Allt som fastnar här går vidare som restavfall till en avfallsanläggning medan vattnet rinner vidare.

Efter gallret låter man grus och sten sjunka till botten i ett sandfång. Vattnet renas sedan biologiskt i en aktiv slamanläggning. I det biologiska steget renas vattnet med hjälp av bakterier. Främst bryter bakterierna ner organiskt material och tar upp närsalter som kväve och fosfor. Bakterierna växer i flockar som efter det biologiska reningssteget avskiljs från vattenfasen. Genom att låta flockarna sedimentera avskiljs det mesta av bakterierna och föroreningarna.

Vid kraftiga regn ökar mängden vatten som kommer till reningsverket. En av orsakerna är att dagvatten och spillvatten på flera håll delar ledningar med varandra. När det händer används stora utjämningsbassänger för att utjämna flödena tills det slutar regna. Därefter pumpas vattnet tillbaka in i det vanliga reningssystemet.

För att ta bort små partiklar och vara säker på att vattnet är helt rent innan det släpps ut i Öresund låter man det rinna genom ett sandfilter.

Fjärrvärme och biogas

Innan det renade vattnet släpps ut i Öresund använder Öresundskraft spillvärmen i vattnet för att producera fjärrvärme på närliggande Västhamnsverket. På så sätt bidrar Öresundsverket med upp till tio procent av Helsingborgs fjärrvärmebehov, samtidigt som temperaturen på vattnet sänks till samma nivå som vattnet i Öresund.

I samband med det mekaniska och det biologiska reningssteget bildas slam. Detta samlas upp och förtjockas innan det förs till rötkammaren. I rötkammaren bryter bakterier ner slammet och samtidigt bildas biogas, som bland annat används som fordonsgas. Mer än 20 procent av biogasproduktionen i Helsingborg kommer från Öresundsverket.

Resterande slam används bland annat som växtnäring och jordförbättringsmedel. .

Processchema

Processchema Öresundsverket