Kågeröd reningsverk

Kågeröd reningsverk

Vid Kågeröd avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten och industrivatten från verksamhetsområdet som omfattar Kågeröds tätort. Antalet anslutna personer uppgår till strax över 1 500. Tillkommer gör vatten från industrin, motsvarande ytterligare ca 1100 personer. På reningsverket renas vattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Det renade vattnet rinner sedan ut i den intilliggande recipienten Vegeå.

Reningsverket har två inkommande strömmar, den ena innehåller kommunalt avloppsvatten och den andra industriavloppsvatten. Dessa två strömmar renas först separat innan vatten från de två strömmarna möts vid det biologiska reningssteget för fortsatt rening.

Det kommunala spillvattnet renas först mekanisk. Vattnet får passera ett galler i vilket stora föroreningar som papper och trasor avskiljs. I efterföljande sandfång separeras sedan sand och grus bort genom att det sjunker till botten.

Industriavloppsvattnets separata förbehandling består av en kemisk rening där flock- och fällningskemikalier tillsätts för att få partiklar i vattnet att skapa större flockar. I en roterande skivförtjockare avskiljs sedan de bildade flockarna medan vattenfasen förs vidare till nästa reningssteg.

Vatten från båda strömmarna renas därefter biologiskt i en luftad aktivslamanläggning. Mikroorganismer bryter ner organiskt material och omvandlar kväve från ammonium till nitrat (nitrifikation). Därefter avskiljs fosfor i det kemiska reningssteget där fällningskemikalie tillsätts. Den utfällda fosforn sjunker sedan tillsammans med partiklar till botten i den efterföljande slutsedimenteringen. Därefter rinner det renade vattnet ut i Vegeå.

Genom reningsverkets olika processer bildas slam. Slammet förtjockas på anläggningen för att sedan avvattnas med centrifug innan bortförsel. Det avvattnade slammet används till jordtillverkning.