Avgifter

Avgifter

Ett mätarbyte kostar ingenting när det sker enligt rådande intervall. Däremot debiterar vi för förgävesbesök, servisavstängningar och annat som sker utanför den ordinarie driften. 

Aktuella priser hittar du i VA-taxan, i bilaga 3 – övriga avgifter.

Servisavstängningar

Från och med den 1 maj 2023 kommer vi att ta betalt för servisavstängningar.

Förgävesbesök

Ett förgävesbesök innebär att NSVAs personal inte kunnat genomföra ett planerat mätarbyte. Anledningen är antingen att NSVA inte fått tillgång till mätarplatsen på den bokade tiden eller att mätarplatsen inte uppfyller kraven och att det därför inte varit möjligt att göra ett säkert mätarbyte. Kostnaden för ett förgävesbesök motsvarar tiden för en teknikers körning samt logistiken med bokning och ombokning.

VA-kollektivet och ditt ansvar som fastighetsägare
Enligt svensk lag bildar varje kommun ett VA-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Kostnaden ska finansieras via avgifter (VA-taxan) och inte genom kommunalskatt. Verksamheten får inte vara vinstdrivande och pengar får inte föras över mellan kommuner. Det innebär att det är du och alla andra kunder som gemensamt bekostar vatten och avlopp i din kommun. Tanken med ett VA-kollektiv är att alla betalar sin del och gör sin plikt för att kostnaderna ska hållas så låga som möjligt. En avgift för förgävesbesök tas därför ut för att inte övriga kunder ska belastas av de tillkommande kostnaderna.

Som fastighetsägare ansvarar du för allt innan för anslutningspunkten på din fastighet. Vattenmätaren äger NSVA och ansvar för. Men du som fastighetsägare ansvarar för mätarplatsen, att den uppfyller kraven och att den klarar ett vattenmätarbyte. Därmed är du också skyldig att bekosta eventuella åtgärder. 

Om mätarbyte
Vattenmätaren ska bytas enligt vissa intervall enligt Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare STAFS-2007:2 §5. Det är för att säkerställa att din vattenförbrukning mäts korrekt.

Cirka tre veckor innan ett mätarbyte, meddelar vi dig skriftligt genom ett vykort. På det finns det en länk till NSVA:s webbplats med viktig information om vilka krav mätarplatsen måste leva upp till för att bytet ska kunna genomföras. Vi skickar vykortet i god tid för att du ska ha möjlighet att gå igenom din mätarplats och säkerställa att den är godkänd enligt gällande lagar och bestämmelser. Det är också ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om nya bestämmelser och regler kring din mätarplats.

Om du bedömer att mätarplatsen inte lever upp till kraven, behöver du avboka tiden för mätarbytet och se till att åtgärda bristerna. När det är klart bokar du en ny tid för ett mätarbyte med NSVA.

Underkännande av anläggning
NSVA:s tekniker har rätt att döma ut en mätarplats för brister som inte uppfyller huvudmannens (NSVA) krav på mätplats. Ibland råkar vi ut för mätarplatser där det inte okulärt går att se om den ska underkännas. Det kan vara packningar som torkat ut med åren, ventiler där handtaget inte sitter fast, kopplingar som inte är fackmannamässigt spända, mätaren är inte erforderligt uppklamrad eller mätaren sitter med spänningar i systemet vilket resulterar i att det uppstår läckage i anläggningen.

Om din mätarplats underkänns behöver du som fastighetsägare kontakta en fackman som åtgärdar bristerna. Åtgärdas inte bristerna kommer du att efter skälig tid (2 månader) att kopplas bort från VA- kollektivet enligt Lagen om allmänna vattentjänster.

Lagar och bestämmelser
Regler kring förgävesbesök och mätarplats regleras i: