Krav på mätarplatsen

Krav på mätarplatsen

NSVA ansvarar för vattenmätaren, men du som fastighetsägare ansvarar för mätarplatsen och för att ge NSVA tillträde vid behov.

Fastighetsägarens ansvar är reglerat i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Kraven på hur mätarplatsen ska vara utformad är skarpare vid nyproduktion än vid befintliga mätarplatser. Är du osäker på vad som gäller för din mätarplats, kontakta oss gärna.

Fritt utrymme runt mätaren

Det ska vara enkelt att komma åt vattenmätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Ett utrymme på 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt från föremål.

Krav på utrymmer kring vattenmätaren - illustration

Skyddad plats

Mätarplatsen ska finnas i ett uppvärmt utrymme för att skydda vattenmätaren skyddas mot frost. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador.

Vattenmätaren får inte heller finnas i ett utrymme där den utsätts för skadlig värmepåverkan. Vattenmätaren ska också skyddas mot återströmning av varmvatten.

Utöver dessa krav rekommenderar vi också att väggar och golv kring mätarplatsen ska tåla spill och läckage av vatten. Helst bör det finnas en golvbrunn. Det är också bra att ha belysning vid mätarplatsen för att enkelt kunna läsa av och byta mätaren.

Om vattenmätaren skadas är du som fastighetsägare ersättningsskyldig.

Mätarkonsol och backventil

Nyanslutning/ Ombyggnad av mätarplats
Vid nyanslutning / Ombyggnad av mätarplatsen ska mätaren vara fast monterad i en konsol med avstängningsventiler före och efter mätaren. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken och har en skjutbar kopplingshylsa. Ingen rördragning får göras inom konsolen, bygeln är till för endast vattenmätaren. Vid nyanslutning / Ombyggnad av mätarplatsen ska också en fast kontrollerbar backventil installeras per mätare. Backventil placeras efter utgående avstängningsventil.
Följ även reglerna som finns i stycket Fritt utrymme runt mätaren (se ovan).

Befintliga mätarplatser
Vid befintliga mätarplatser är det inte ett krav att mätaren ska vara fast monterad i en konsol. Men vi rekommenderar att låta montera en i efterhand. För att montera en konsol behöver du anlita en VVS-firma. Kostnaden står du som fastighetsägare för.

Bild mätarplats

Fungerande och godkända avstängningsventiler

NSVA kräver fungerande manuella avstängningsventiler för det inkommande vattnet, en före vattenmätaren och en efter vattenmätaren. Om det sker en vattenläcka i din fastighet måste du kunna stänga av vattnet. Vattnet måste också kunna stängas av för att kunna genomföra ett mätarbyte. De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

Om dina avstängningsventiler är trasiga eller saknas, behöver du kontakta en VVS-firma för åtgärd.

Kontrollera att avstängningsventilerna fungerar
För att vara säker på att avstängningsventilerna fungerar behöver du kontrollera dem regelbundet och inför ett byte av vattenmätaren. Se hur du gör här: Kontrollera ventilerna.

Automatiska avstängningsventiler
Automatiska ventiler är ventiler som kan styras med strömbrytare och appar eller som själva stryper vattnet om en vattenläcka uppstår. Om du ska installera en automatisk avstängningsventil ska det ske efter den manuella ventilen efter vattenmätaren. Att bara ha en automatisk avstängningsventil efter vattenmätaren är inte godkänt av säkerhetsskäl.

Ej godkända manuella avstängningsventiler
Om du har avstängningsventiler till ditt inkommande vatten kallad LK580 eller LK 581 måste du byta dem. De är inte längre godkända eftersom det händer att avstängningsventilens ratt släpper från sitt fäste, med risk för både personskador och stora vattenskador. NSVA utför inte mätarbyte på anläggningar med LK580 och LK 581 som avstängningsventil och anläggningen kommer att underkännas vid besök.

Så här ser de icke godkända avstängningsventilerna ut:

Backventil

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och lyder under livsmedelslagen. För att förhindra att orent vatten strömmar tillbaka till det kommunala dricksvattennätet ska en kontrollerbar backventil vara installerad i din vattenmätare. Backventilen skyddar mot återströmmande vatten.

Nyanslutning
Vid nyanslutning ska en kontrollerbar backventil installeras av fastighetsägaren.

Befintliga anläggningar
På befintliga anläggningar monterar NSVA en backventil i din vattenmätare i samband med att vattenmätaren byts ut.

Verksamheter
För verksamheter kan högre krav ställas. Din kommun/NSVA avgör vilken typ av återströmningsskydd som ska installeras utifrån standarden SS-EN 1717. Fastighetsägaren bekostar återströmningsskyddet.

Säker installation

Jordklammer från elinstallation får inte vara monterad på kopplingshylsorna. Om den är det finns det en stor risk att någon får ström genom sig vid arbete vid mätarplatsen.

Ledningarna till och från mätaren får inte vara rostangripna. Om de är det finns risk för läckage.

Ledningen vid mätaren måste vara klamrad. Om den inte är det finns en risk att den går sönder när mätaren tas bort ifrån ledningen, till exempel vid ett mätarbyte.

Vattenmätare i mätarbrunn

Ibland kan vattenmätaren inte monteras inne i fastigheten utan monteras då i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas som mätarplats och är fastighetsägarens ansvar. Samma krav gäller som för en mätarplats inomhus.

Som fastighetsägare ansvarar du också för att mätarbrunnen har ett lock som är lätt att lyfta, att det finns en stege som man kan klättra ner på, att mätarbrunnen är lättillgänglig och röjd från stenar, buskar och sly samt att brunnen är tydligt markerad med en skylt.

Vid rekommenderar att sätta en vattenmätarkonsol med så kallad flexikoppel.

Avläsning av mätarställning
NSVA erbjuder avläsning av vattenmätare som är monterade i en mätarbrunn mot en avgift enligt gällande VA-taxa.

Pumpning
NSVA erbjuder pumpning av brunnen mot en avgift enligt gällande VA-taxa.