Krav på mätarplatsen

Krav på mätarplatsen

Som fastighetsägare är det viktigt att känna till var vattenmätaren sitter. Vattenmätaren sitter på inkommande vatten och är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren där vattenanslutningen kommer in. För att NSVA ska kunna komma åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service är det viktigt att mätaren är lättåtkomlig. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarplatsen uppfyller de krav som ställs.

Att tänka på

Fritt utrymme runt mätaren
Det ska vara enkelt att komma åt att byta mätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Ett utrymme på 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt från föremål.

Länk till stor bild

Skyddad plats
Mätarplatsen ska vara i ett utrymme där mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan. Tänk även på att utrymmet där vattenmätaren sitter måste vara uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador. Väggar och golv kring mätarplatsen bör tåla spill och läckage av vatten och helst bör det finnas en golvbrunn. Det är också bra att ha belysning vid mätarplatsen för att enkelt kunna läsa av och byta mätaren.

Mätarkonsol och backventil
Vid nyanslutning ska mätaren vara fast monterad i en konsol med avstängningsventiler före och efter mätaren. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken och har en skjutbar kopplingshylsa. Ingen rördragning får göras inom konsolen, bygeln är till för endast vattenmätaren. Vid nyanslutning ska också en fast kontrollerbar backventil installeras efter mätare och efter utgående avstängningsventil..

Vid befintliga mätarplatser där mätaren redan är monterad utan konsol bör man låta montera en i efterhand. Det är fastighetsägarens ansvar att låta sätta upp och bekosta en konsol.

Godkänd eller underkänd mätarplats

Det är mätarteknikerna från NSVA som avgör om mätarplatsen är godkänd för mätarbyte. Om mätarplatsen underkänns kan det till exempel bero på att:

  • Mätarplatsen uppfyller inte ställda krav.
  • Jordklammer från elinstallation är monterad på kopplingshylsorna – vid byte finns stor risk att mätarteknikern kan få ström genom sig.
  • Ledningarna till och från mätaren är rostangripna – risk för läckage om ledningarna är rostangripna.
  • Ledningen vid mätaren är inte klamrad – ledningen måste vara klamrad annars finns en risk för att den går sönder när man tar bort mätaren ifrån ledningen.

Vad händer om mätarplatsen blir underkänd?

Om din mätarplats blir underkänd får du ett brev av oss med mer information om vad som behöver åtgärdas. Som fastighetsägare behöver du då kontakta en VVS-firma och boka en tid för att få hjälp med att åtgärda bristerna. Inom två månader från dagen för underkännande så måste du kontakta oss och boka en ny tid för mätarbyte.

Om du inte kontaktar oss inom två månader och bokar en ny tid för mätarbyte så kan vi enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) koppla bort din fastighet från det kommunala VA-nätet på grund av bristande underhåll. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för både åtgärd och kostnad.

Kontakta oss när du bokat en tid med en VVS-firma för åtgärd så kan vi i många fall byta mätaren samtidigt som din mätarplats åtgärdas.

Vattenmätare i mätarbrunn

Ibland kan vattenmätaren inte monteras inne i fastigheten utan monteras då i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas då som mätarplats och är fastighetsägarens ansvar. För att vi enkelt ska kunna byta mätaren så gäller samma krav som för en mätarplats inomhus. Mätaren ska sitta i en konsol och det ska finnas fungerande avstängningventiler före och efter mätaren.

Vid rekommenderar att sätta en vattenmätarkonsol med så kallad flexikoppel.

Som fastighetsägare ansvarar du också för att mätarbrunnen har ett lock som är lätt att lyfta, att det finns en stege som man kan klättra ner på, att mätarbrunnen är lättillgänglig och röjd från stenar, buskar och sly samt att brunnen är tydligt markerad med en skylt.

Byte och avläsning av mätare i mätarbrunn
Byte och/eller avläsning av vattenmätare som är monterade i en mätarbrunn görs mot en avgift som är reglerad i gällande VA-taxa. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarbrunnen är rengjord fri från vatten och skräp dagen för bytet eller avläsningen. NSVA kan utföra pumpning av brunnen mot en avgift enligt gällande VA-taxa.