Dricksvattenkvaliteten i Perstorps kommun

Dricksvattenkvaliteten i Perstorps kommun

Järnfilter installeras på Toarps vattenverk

I slutet av maj och i början av juni 2024 installerar NSVA järnfilter på vattenverket i Toarp som förväntas minska järnhalten rejält i dricksvattnet. Men kan det ta tid innan det slår igenom eftersom marken under vattenverket som används som en del i reningsprocessen är mättad med järn.

Vattenverken, som byggdes på 1970-talet, är för små i förhållande till dagens och framtida behov. Flera olika lösningar är under utredning. Bland annat att bygga ett nytt vattenverk och nya vattentäkter eller att kommunen ansluter sig till Sydvatten. För att kunna välja den bästa vägen framöver har en tvärpolitisk styrgrupp bildats med politiker från alla partier samt personal från NSVA och gruppen träffades för första gången i februari. Oavsett vilken lösning som kommunen väljer tar den lång tid att genomföra och skulle det bli beslut om till exempel ett nytt vattenverk beräknas det ta minst 6 år innan det står klart. Tills dess kommer störningar i vattenkvaliteten att förekomma mer eller mindre i olika perioder.

Under tiden arbetar NSVA med kvalitetshöjande åtgärder, som järnfilter, samt att skapa marginaler i systemet som behövs vid torka. Till exempel har två nya reservoarvolymer byggts på Perstorps vattenverk. En är redan är i drift och den andra är enligt rutin under provtagning och tas i drift så fort alla prover visar att vattnet håller dricksvattenkvalitet.
Spjustserödsvägen drabbades under många år av läckande ledningar som nu är åtgärdat och tillsammans med en framgångsrik läcksökning har tillgången till dricksvatten blivit stabilare. Nu finns det marginaler jämfört med för fyra år sedan då det inte fanns några alls.

Emellanåt blir det större problem med missfärgningar i vissa områden. I dessa fall gör NSVA akuta insatser i form av spolningar. Större underhållsspolningar görs minst en gång per år och centralorten spolas igenom systematiskt. Dessutom är automatiska spolposter utplacerade på strategiska ställen som spolar enligt givna intervall.
Fortsätt med att rapportera in problem med missfärgat vatten, det hjälper NSVA att avgöra vilka åtgärder som har bäst effekt.

Mindre mängd mangan i dricksvattnet

NSVA fortsätter med åtgärder för att öka kvaliteten, till exempel visar nytagna prover från vattenverket i Perstorp i maj 2024 att halten mangan som skickas ut i dricksvattenledningarna är godkänd så de åtgärder som gjorts hitintills har gett resultat.

Visste du att…
…För att minska påfrestningen på vattenverken har NSVA utfört läcksökningar i hela kommunen. Detta har gett goda resultat med många lokaliserade och åtgärdade vattenläckor, som i sin tur leder till minskad vattenförbrukning och minskad påfrestning på systemet. Dessutom har Perstorpsborna varit duktiga på att spara på vattnet när det behövts för att undvika bevattningsförbud. Tack för att du använder vattnet smart!

——

Under 2022 drabbades många Perstorpsbor av missfärgat och illaluktande dricksvatten orsakat av järn och mangan som lossnat i dricksvattenledningarna. Efter flera olika insatser för att förbättra kvaliteten visade en undersökning våren 2023 att vattnet blivit bättre. Tyvärr har problemen ökat igen. Orsaken är att grundvattnet i Perstorps kommun innehåller naturligt höga halter av järn och mangan som under många år byggt på beläggningar i ledningarna.

2021 genomfördes en kapacitetshöjning i dricksvattenproduktionen för att kunna möta efterfrågan. Då förändrades flöden i ledningarna, partiklar lossnade och resultatet är ett missfärgat vatten.
Missfärgat vatten har förekommit under lång tid i kommunen, men den ökade produktionen tros ha förvärrat situationen. Vattenverken, som byggdes på 1970-talet, är underdimensionerade i förhållande till dagens och de senare årens behov av vattenproduktion.

Reningskapaciteten är otillräcklig

Förutom kapacitetsökningen i vattenverken har även reningssteget av järn och mangan utökats. Men mängden vatten som produceras är mer än vad reningssteget klarar av och därför är halterna fortfarande över gränsvärdena. Järn och mangan fortsätter att byggas på i ledningsnätet och lossnar efterhand. NSVA kan konstatera att de olika insatserna på vattenverken tillsammans med spolningarna som genomförts har varit otillräckliga.

Vad gör NSVA för att lösa problemet?

För att förbättra kvaliteten kommer nya spolningar att göras runtom i Perstorp. Spolningarna behöver ske med försiktighet eftersom vattenverken just nu renoveras och producerar mindre mängd dricksvatten än vanligt. Men spolningarna löser endast problemet på kort sikt. För att långsiktigt få bort järn och mangan från dricksvattnet behövs en annan lösning för dricksvattenproduktionen.

Långsiktig lösning

Flera olika lösningar är under utredning och diskuteras med Perstorps kommun. Bland annat att bygga ett nytt vattenverk, nya vattentäkter eller att kommunen ansluter sig till Sydvatten. NSVA har uppdraget att utreda och presentera kostnadsförslag som i ett första steg presenteras för Perstorps kommun den 15 november. Från ett beslut tar det minst 6 år innan ett nytt vattenverk kan stå klart. Tills dess kommer missfärgat och illaluktande vatten att förekomma mer eller mindre i olika perioder.

Kortsiktig lösning

NSVA utför akuta spolningar för att tillfälligt få bort missfärgat vatten samt att undersöka om det går att göra fler justeringar i produktionen för att få ner halterna av järn och mangan. En insats som snart kommer att stå klart är ett kompletterande reningssteg med järnfilter som kommer att ta bort en del av järnet. Vi fortsätter också att söka efter läckor och åtgärda dem för att hålla nere förbrukningen och på så sätt minska belastningen i produktionen. Under 2023 har ett antal läckor åtgärdats som gett goda resultat.

Frågor & Svar

Järn i det utgående vattnet från produktionen varierar men ligger i snitt tre gånger högre än gränsvärdet.
Höga halter av järn anses inte ha en hälsomässig påverkan. Däremot kan det bli stopp i vattenledningar på grund av kemiska utfällningar av järnet. Järn kan också påverka smak och lukt på dricksvattnet och missfärga tvätt och sanitetsporslin, som toaletter och handfat.

Gränsvärde Järn

  • Utgående dricksvatten: 100 µg/l
  • Dricksvatten hos användaren: 200 µg/l

Mangan i den utgående vattnet från produktionen varierar kraftigt men ligger i snitt sex gånger högre än gränsvärdet.

Gränsvärde Mangan

  • Kommunalt dricksvatten hos användaren är 0,05 mg/l
  • För enskilda brunnar anges ett riktvärde på 0,3 mg/l

Enligt Livsmedelsverket kan för mycket mangan påverka nervsystemet men kroppen har ett eget reglersystem i tarmen som gör sig av med överskott från det vi äter och dricker. Hos barn under ett år är detta system inte fullt utvecklat. Halter betydligt över gränsvärdet i dricksvattnet i kombination med mangan i bröstmjölksersättning kan öka risken för påverkan på nervsystemet. Modersmjölksersättning kan innehålla upp till 500 mikrogram mangan/l. Innehållet av mangan i modersmjölksersättningen finns i näringsdeklarationen på förpackningen. Livsmedelsverkets råd är att om möjligt välja produkter med låg manganhalt när dricksvattnet innehåller höga halter av mangan.

Läs mer på Livsmedelverkets webbplats om:
Mangan
Tolka ditt vattenanalysresultat 

Alla insatser NSVA gör är en avvägning mellan behovet och kostnaden. Vatten och avlopp (VA) ska enligt svensk lag finansieras av kunderna i kommunen och de kallas för VA-kollektivet. Vatten- och avloppsverksamheten får varken gå med vinst eller förlust. Kunderna betalar för de faktiska kostnaderna och inga skattemedel används.
Att bygga ett nytt vattenverk eller att ansluta till Sydvatten kommer att innebära stora kostnader som kunderna kommer att behöva betala. Perstorps kommun har redan en relativt hög VA-taxa som beror på att kommunen har få kunder fördelat på en stor yta jämfört med andra kommuner. För att undvika högre kostnader än nödvändigt för kunderna har NSVA i samråd med Perstorps kommun valt att först utföra spolningar och göra insatser i de befintliga vattenverken. Insatserna har visat sig vara otillräckliga och nu behöver vi gå vidare till nästa steg.

Dricksvatten klassas som ett livsmedel och har högt ställda krav på kvalitet. Reglerna om dricksvatten finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten. Söderåsens miljöförbund som är tillsynsmyndighet för dricksvattenproduktionen i Perstorps kommun, har meddelat ett föreläggande till NSVA där man dels beslutar ett undersökningsprogram ska tas fram, dels att en åtgärdsplan tas fram där det beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas, när och av vem de ska vidtas. NSVA utarbetar en plan och Perstorps kommun beslutar vilka åtgärder som ska genomföras.

NSVA utför akuta spolningar för att tillfälligt få bort missfärgat vatten samt att undersöka om det går att göra fler justeringar i produktionen för att få ner halterna av järn och mangan. En insats som snart kommer att stå klart är ett kompletterande reningssteg med järnfilter som kommer att ta bort en del av järnet. Vi fortsätter också att söka efter läckor och åtgärda dem för att hålla nere förbrukningen och på så sätt minska belastningen i produktionen.

Flera olika lösningar är under utredning och diskuteras med Perstorps kommun. Bland annat att bygga ett nytt vattenverk, nya vattentäkter eller att kommunen ansluter sig till Sydvatten. NSVA har uppdraget att utreda och presentera kostnadsförslag som i ett första steg presenteras för Perstorps kommun den 15 november 2023. Från ett beslut tar det minst 6 år innan ett nytt vattenverk kan stå klart. Tills dess kommer missfärgat och illaluktande vatten att förekomma mer eller mindre i olika perioder.

Som kund har du alltid rätt att få din sak prövad. Du behöver då skicka in ditt skadeståndskrav till NSVA tillsammans med underlag såsom kvitton på eventuella kostnader.

För att ha rätt till skadestånd är det den skadelidande som måste visa att denne har lidit skada och att det är NSVA som har orsakat skadan och som huvudregel visa att NSVA har orsakat skadan genom fel eller försummelse.

Missfärgat vatten beror oftast på små partiklar av järn och ibland mangan som kan lossna när trycket i ledningen förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet.

Järn har ingen påverkan på hälsan och vattnet kan fortfarande användas till dryck och matlagning enligt Livsmedelsverket. Men som en extra säkerhet rekommenderar vi att inte dricka eller använda missfärgat vatten i matlagning. Du bör också undvika att tvätta eftersom textilier kan missfärgas.

Vid missfärgat vatten rekommenderar vi att spola i samtliga kranar tills vattnet är klart igen. Beroende på hur stort område som fått missfärgat vatten eller hur omfattande ett VA-arbete har varit, kan det ta olika lång tid. Att spola vatten är högst frivilligt och endast en åtgärd för att snabbare bli av med störningen.

Avgifterna för vatten och avlopp är en lagstadgad finansieringsmodell som innebär att varje kommun bildar ett VA-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Förutom att betala för det vatten du förbrukar, betalar du också avgifter som ska täcka kostnaderna för bland annat produktion och distribution av dricksvatten, bortledning av spillvatten och dagvatten, rening av avloppsvatten och underhållning och förnyelse av ledningsnät. Men det finns ingen garanti för att vi alltid kan leverera ett visst vattentryck eller en viss vattenmängd. Störningar kan förekomma. Alla anslutna kunder är oavsett skyldiga att bidra till dessa kostnader. Men vi arbetar så klart för att lösa alla problem som uppstår så fort som möjligt.

Med ovan sagda får vi tyvärr meddela att man inte kan få någon ersättning eller att vi medger någon kvittning eller dylikt av brukningsavgifter med anledning av missfärgat vatten.

Som kund har du alltid rätt att få din sak prövad. Du behöver då skicka in ditt skadeståndskrav till NSVA tillsammans med underlag såsom kvitton på eventuella kostnader.

För att ha rätt till skadestånd är det den skadelidande som måste visa att denne har lidit skada och att det är NSVA som har orsakat skadan och som huvudregel visa att NSVA har orsakat skadan genom fel eller försummelse.