Missfärgat vatten i Perstorps kommun

Missfärgat vatten i Perstorps kommun

Det förekommer problem med missfärgat vatten i Perstorps kommun. Vi är väldigt tacksamma om ni fortsätter att rapportera in när ni upplever problem. Det hjälper oss att avgöra vilka åtgärder som har mest effekt.

Felanmälan

Fyll i formuläret nedan för att rapportera om missfärgat vatten i Perstorps kommun. Du kan också kontakta Kundservice på tel 010-490 97 00 eller e-post kundservice@nsva.se.

Frågor och svar

Frågor och svar

Grundvattnet i Perstorps kommun innehåller höga halter av järn och mangan som under många år samlats i ledningarna. När NSVA tog över driften gjordes ett arbete för att öka kapaciteten för att kunna producera mer dricksvatten. Bland annat togs nya borror i drift och nya pumpar installerades. När mer vatten flödar i ledningarna ökar trycket och det gör att mer järn och mangan lossnar.

Alla prover som tagits visar att dricksvattnet är bakteriologiskt rent. Halterna av järn och mangan håller sig oftast precis under gränsen för tjänligt. Ibland visar proverna tjänligt med anmärkning. Men det har aldrig varit otjänligt. Det finns därför ingen anledning att känna oro för att det skulle finnas en hälsorisk. Däremot kan vattnet missfärga tvätt och det finns också en risk för att disk- och tvättmaskiner skadas.

När klagomål började komma in till NSVA, gjordes först punktvisa spolningar där problemen uppstod. När problemen blev större gjordes flera brandpostspolningar område för område. Tyvärr har det inte haft den effekt vi förväntade oss, missfärgningarna tycks i stället ha flyttats runt i ledningssystemet.

Nästa steg är att göra en luft-vattenspolning som är en betydligt mer effektiv metod än vanlig brandpostspolning. Tyvärr går det åt stora mängder vatten. Under den här årstiden är förbrukningen redan så hög att det inte finns utrymme för fler spolningar för tillfället. Därför kommer luft-vattenspolning först att göras till hösten när förbrukningen gått ner.

Andra åtgärder NSVA har gjort är att installera automatiska spolposter på strategiska platser i kommunen. Dessa spolar automatiskt med regelbundna intervall för att omsätta vattnet. För att långsiktigt lösa problem med järn och mangan kommer också åtgärder på vattenverken att göras för att minska halterna.

För tillfället är förbrukningen så hög att produktionen ligger nära sin maxkapacitet. Vid spolningar går det åt mycket vatten och som det ser ut nu finns det inte utrymme att göra fler stora spolningar. Konsekvenserna om dricksvattnet tar slut, även om det är tillfälligt, är betydligt större än de missfärgningar som förekommer nu. Om ledningar stått tomma kan det påverka dricksvattenkvaliteten. Vattnet måste därför kokas tills vi har fått godkända vattenprover. Det tar minst tre dagar.

Skulle läget förvärras under sommaren kommer NSVA att omvärdera prioriteringen som gjorts. Vilka åtgärder som sätts in kommer vi att ta beslut om då och beror på omständigheterna, till exempel hur hög vattenförbrukningen är och hur allvarlig situationen är med missfärgningarna.

Du ska alltid anmäla skadan till ditt försäkringsbolag i första hand. På så sätt får du en snabbare behandling och egen försäkring har oftast gynnsammare regler än då skadan ska värderas efter skadeståndsrättsliga regler där det är en strängare bevisbörda.

Du kan också skicka in ett skriftligt skadeståndskrav till NSVA. Du behöver då visa att du lidit skada och styrka de med verifikationer (till exempel kvitton, fakturor och bilder).