Ersättning vid skada

Ersättning vid skada

Det händer ibland att skador uppstår när NSVA arbetar. Du kan då ha rätt att få ersättning.

Om du upptäcker en skada på din fastighet eller annan egendom som du anser att NSVA har orsakat kan du ansöka om ersättning.

För att få rätt till ersättning krävs som regel att du är fastighetsägare. Du ska därför som hyresgäst eller bostadsrättshavare vända dig till din hyresvärd eller förening.

Om ditt skadeståndsanspråk gäller annan skada än sådan som uppstått i förhållandet mellan fastighetsägare och huvudman för vatten och avlopp, ber vi dig förtydliga på vilken juridisk grund du anser att NSVA är ersättningsskyldig.

Så här går det till

  1. Anmäl alltid skadan till ditt försäkringsbolag i första hand. De gör en skadevärdering och du får betala en självrisk. Försäkringsbolaget kontaktar NSVA för eventuella regresskrav.
  2. Till NSVA kan du ställa krav på ersättning som inte täcks av försäkringsbolaget, till exempel självrisk och mindre skador som inte når upp till självriskbeloppet.
    När vi mottagit din anmälan görs en bedömning av ansvaret och orsakssambandet mellan vår verksamhet och den anmälda skadan. Beslut skickas sedan till dig.

Bestämmelser

När det gäller skador som orsakats i samband med våra tjänster vatten och avlopp prövas din rätt till ersättning i första hand mot bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Så här handlägger vi ärenden

När din skadeanmälan når oss får den ett ärendenummer och du får en bekräftelse via e-post.

Varje ärende tilldelas en ansvarig utredare från berörd del i verksamheten som rapporterar till bolagets skadereglerare som slutligen tar beslut gällande eventuell ersättning.

Handläggningstiderna är varierande. Varje ärende bedöms för sig och vissa är mer komplicerade än andra. När mer tekniska bedömningar krävs, som flödesmätningar vid skyfallsrelaterade skador, kan utredningstiden ibland bli lång.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med beslutet gällande din ersättning ska du i första hand kontakta din skadereglerare, vars kontaktuppgifter finns angivet i bekräftelsebrev och beslutsbrev.

Det finns dock ingen rätt till att överklaga beslutet och du hänvisas därför till Mark- och miljödomstolen för ärenden som avser VA-förhållandet eller NSVA:s arbeten. För övriga ärenden hänvisas till allmän domstol.

Formulär ansökan om ersättning

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om ersättning. Föredrar du fysisk blankett, skriv ut Formulär skadeståndsanspråk och skicka in den till NSVA, Box 2022, 250 02 Helsingborg.