Kvalitet och provtagning

Kvalitet och provtagning

Självklart ska du kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuk eller att vattnet är grumligt, färgat eller luktar illa. Därför är kranvatten vårt mest kontrollerade livsmedel och Livsmedelsverkets bestämmer vilka krav som ska gälla.

Bra dricksvatten är också en förutsättning för att livsmedelsindustrin med bryggerier, mejerier och slakterier ska fungera. Därför finns det kvalitetskriterier som vattnet måste uppfylla för att vara godkänt som dricksvatten. Ansvarig tillsynsmyndighet är kommunens miljöförvaltning och det är till dem som vi på NSVA anmäler om något skulle gå snett. Livsmedelsverket bestämmer nationellt vilka prover som ska tas och hur ofta de ska tas. De bestämmer också vilka gränsvärden som ska gälla, med mera.

Provtagning

För att säkerställa att vattnet alltid är bra tar NSVA vattenprover regelbundet på ett stort antal platser runt om i ledningsnätet. Samtidigt tas prover på vattnet i vattentorn, i reservoarer och på utgående vatten i vattenverken.

Provtagningspunkterna sker enbart i offentliga och kommersiella anläggningar. På ledningsnätet har vi fasta och rörliga provtagningspunkter. Provtagning och hantering av dricksvatten följer Livsmedelsverkets krav.

Både fasta och rörliga provtagningspunkter
De fasta punkterna provtas regelbundet för att ge information om lokala variationer och trender i dricksvattenkvaliteten. De rörliga punkterna väljs slumpmässigt ut inom ett förutbestämt område och används bara vid ett provtagningstillfälle.

Vid provtagningen brukar vi använda en kran i ett kök eftersom den kranen rimligen är den som oftast används för att ta dricksvatten från. Kranen desinfekteras innan mikrobiologisk provtagning och eventuella filter och silar tas bort.

Mikrobiologisk och kemisk analys
I normalfallet görs två olika analyser. En mikrobiologisk, och en kemisk. Proven analyseras av ett externt laboratorium. Om provet får någon anmärkning tas ett omprov snarast ut och orsaken till felet undersöks och åtgärdas. Om felet är i fastigheten ger vi tips på lämpliga åtgärder.

På NSVA finns utbildade dricksvattenprovtagare. De legitimerar sig alltid vid ett besök.