Dricksvattnet inom NSVA

En stor del av dricksvattnet inom NSVA kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Resterande kommer från egen produktion där vattnet hämtas från grundvatten.

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.

Kommunerna inom NSVA som har vatten från Sydvatten får vatten från Bolmen via Ringsjöverket. Från Ringsjöverket levererar Sydvatten vatten till anslutningspunkter i varje delägarkommun. Därifrån ansvarar NSVA för distributionen av vatten till slutkonsumenten.

Vattenförbrukning inom NSVA

KommunFörbr. m3 2019Förbr. m3 2018Förbr. m3 2017
Bjuv1 265 1301 305 8421 297 503
Båstad2 302 9322 479 0542 290 496
Helsingborg19 024 60819 214 79618 550 748
Landskrona4 453 5954 478 3694 006 233
Svalöv1 048 8091 201 3961 173 931
Åstorp1 329 5271 417 7471 358 753

Varifrån kommer vattnet?

Dricksvattnet i Bjuvs kommun kommer från sjön Bolmen i Småland och är mjukt. Ett mjukt vatten innebär att du kan använda mindre rengöringsmedel och tvättmedel, bra både för ekonomin och miljön.

Från Bolmen leds vattnet genom en åtta mil lång tunnel till Ringsjöverket. I Ringsjöverket renas sjövattnet till dricksvatten. Därefter leds vattnet i långa huvudledningar till Bjuvs kommun och sedan vidare till alla som har kommunalt vatten i kommunen.

Dricksvattnet i Båstad består av grundvatten som tas från ett antal grundvattenborror runt om i kommunen. Hårdhetsgraden på vattnet varierar, men är på de flesta orter i Båstads kommun relativt hård. Hårdhetsgraden innebär att ju mjukare vatten, desto mindre rengöringsmedel och tvättmedel behöver man använda.

Grundvattenmagasinen i Båstads kommun är begränsade, vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används. På grund av de begränsade vattentillgångarna utfärdar Båstads kommun bevattningsförbud vid behov.

För att trygga dricksvattenförsörjningen har kommunfullmäktige i Båstad beslutat att kommunen ska gå med i Sydvatten. De södra delarna av kommunen ska i framtiden försörjas med dricksvatten från Sydvatten medan området norr om Hallandsåsen fortsatt ska ha egen produktion av dricksvatten.

Dricksvattnet i Helsingborg kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Det är ett relativt mjukt vatten, vilket innebär att du kan använda mindre rengöringsmedel och tvättmedel, bra både för ekonomin och miljön.

Från Bolmen leds vattnet genom en åtta mil lång tunnel till Ringsjöverket. I Ringsjöverket renas sjövattnet till dricksvatten. Därefter leds vattnet i en nästan sex mil lång rörledning till Örbyfältet i södra Helsingborg. Örbyfältet är stort som 800 fotbollsplaner och består av 8 000 år gammalt istidsgrus. Under tre veckor sjunker vattnet genom gruset till den täta bottnen av sandsten och lerskiffer och bildar ett så kallat konstgjort grundvatten, vattnet filtreras genom marken. Örbyfältet innehåller ungefär en miljon kubikmeter vatten och fungerar som vattentäkt för både Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Infiltreringen på Örbyfältet ger fördelen att temperaturen på vattnet är ungefär densamma året runt samt att kloret som tillsätts vid reningen i Ringsjöverket försvinner.

Efter infiltrationen pumpas vattnet ut i vattenledningar till alla som har kommunalt vatten i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Innan det lämnar Örbyverket UV-behandlas vattnet vilket är ett effektivt sätt att skydda vattnet mot bakterier.

Dricksvattnet i Landskrona kommer från sjön Bolmen i Småland och är mjukt. Ett mjukt vatten innebär att du kan använda mindre rengöringsmedel och tvättmedel, bra både för ekonomin och miljön.

Från Bolmen leds vattnet genom en åtta mil lång tunnel till Ringsjöverket. I Ringsjöverket renas sjövattnet till dricksvatten. Därefter leds vattnet i långa huvudledningar till Landskrona och sedan vidare till alla som har kommunalt vatten i Landskrona.

I centralorten Svalöv samt Billeberga, Kågeröd, Teckomatorp och Tågarp kommer dricksvattnet från sjön Bolmen i Småland och är ett mjukt vatten. Ett mjukt vatten innebär att du kan använda mindre rengöringsmedel och tvättmedel, bra både för ekonomin och miljön.

Från Bolmen leds vattnet genom en åtta mil lång tunnel till Ringsjöverket. I Ringsjöverket renas sjövattnet till dricksvatten för att därefter transporteras vidare till respektive ort. Allt vatten UV-behandlas för att ta bort bakterier och andra mikroorganismer.

I Röstånga och Stenestad kommer dricksvattnet från grundvattenborror på respektive ort. Vattnet i Röstånga är medelhårt medan vattnet i Stenestad är på gränsen mellan mjukt och medelhårt. Hårdhetsgraden innebär att ju mjukare vatten, desto mindre rengöringsmedel och tvättmedel behöver du använda.

Grundvattnet som pumpas upp transporteras i råvattenledningar till vattenverk i Röstånga och Stenestad, för att renas innan det pumpas ut på ledningsnätet. I Röstånga är grundvattnet av en sådan kvalitet att endast järn behöver avskiljas. Vattenverket i Stenestad är litet men relativt komplicerat. Här renas vattnet från både järn, mangan och radon. Dessutom justeras vattnets pH. Vid båda vattenverken UV-behandlas allt vatten.

Dricksvattnet i Åstorp består av grundvatten som tas från ett 20-tal grundvattenborror i Kvidinge och Åstorp och är ett medelhårt vatten. Hårdhetsgraden innebär att ju mjukare vatten, desto mindre rengöringsmedel och tvättmedel behöver du använda.

Grundvattnet som pumpas upp transporteras vidare i råvattenledningar till vattenverken i Åstorp och Kvidinge, för att genomgå en fällning av järn och mangan innan det pumpas ut på ledningsnätet. I Kvidinge avhärdas dessutom vattnet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window